COWI har beregnet netto ringvirkninger for tre Nye Veier-strekninger

Netto ringvirkninger oppstår når et veitiltak bidrar til å gjøre arbeidsmarkedene større. Netto ringvirkninger fanges ikke opp i de tradisjonelle kostnytteanalysene, og kan derfor benyttes som tillegg for å gi et mer riktig bilde av tiltakets samlede nytte.

COWI har på oppdrag for Nye Veier beregnet netto ringvirkninger for strekningene E6 Moelv-Øyer Syd, E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. For den første strekningen er det beregnet virkninger for et alternativ, mens for de to siste er det beregnet for virkninger for et rettlinjet alternativ (kort trase) i tillegg til hovedalternativet (dagens trase). Analysen viser størst netto ringvirkninger for E6 Moelv – Øyer syd, og minst for strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand langs dagens trase. Resultatene gjenspeiler at det er små netto ringvirkninger i veiprosjekter som knytter sammen arbeidsmarkeder der reiseavstanden overstiger 45 minutter.

Netto ringvirkninger ligger i størrelsesorden 747 – 1.322 mill. kroner for E6 Moelv – Øyer syd, 29 – 483 mill. kr. for E18 Dørdal – Tvedestrand og 78 – 620 mill kr. for strekningen E18 Arendal – Grimstad.

Nåverdi nytte (Tall i millioner kroner)
Høyt anslagNormalt anslagLavt anslag
E6 Moelv – Øyer syd1.322924747
E18 Dørdal – Tvedestrand (dagens trase)2565429
E18 Dørdal-Tvedestrand (kort trase)4838848
E18 Arendal – Grimstad (dagens trase)454322178
E18 Arendal – Grimstad (kort trase)620419239

Rapporten kan du lese her: Cowi Rapport.