Relatert prosjektside: E6 sør: Ulsberg–Melhus
Relatert prosjektside: E6 nord: Ranheim–Åsen

E6 Ulsberg–Åsen: 110 med visse unntak – hvilke?

Nye Veier skal bygge ut 108 kilometer moderne E6 mellom Ulsberg og Åsen. Rundt 12 kilometer av denne samlede strekningen får lavere fartsgrense enn 110 km/t, viser foreløpige planer.

– Vi legger opp til mest mulig 110-vei med fire kjørefelt. Det gir kortest reisetid, best samfunnsnytte og størst trafikksikkerhet. Men i krevende trøndersk terreng må vi godta noen unntak fra denne byggemåten for å holde oss innenfor forsvarlige økonomiske og tekniske rammer. Sentrale veiforskrifter gir også viktige føringer, sier Lars Bjørgård, Nye Veiers utbyggingssjef for E6 sør: Ulsberg–Melhus sentrum.

Det er de midtre delene av Ulsberg–Melhus-prosjektet som byr på de største topografiske utfordringene, og som derfor gjør det nødvendig med to-/trefelts vei med redusert hastighet enkelte steder. Per i dag ser Nye Veiers planer slik ut for kjørefelt og hastighet, fra sør til nord:

E6 Ulsberg–Melhus sentrum (65 km)

 • Fra det nye Ulsbergkrysset (med rundkjøring) bygges ca. 800 meter trefelts vei – to mot nord og ett mot sør. Hastighet: 90 km/t.
 • Ny E6 går deretter i tunnel under Dovrebanen. Ulsbergtunnelen blir nær 1,5 kilometer lang, også den med to nordgående og ett sørgående felt. Hastighet: 80 km/t.
 • Rett nord for tunnelen får veien fire felt og 110 km/t. Traséen legges øst for jernbanen og strekker seg ca. 24 kilometer til Vindåsliene.
 • Her kommer den nesten 2 kilometer lange Vindåslitunnelen. Den blir bygd med tre felt – to mot sør og ett mot nord – og får 80 km/t. Merk: Av sikkerhetsgrunner kan tunneler over 500 meter ikke ha gjennomgående midtrekkverk. Derfor må hastigheten reduseres.

Vindåsliene–Korporalsbrua: Her bygger Statens vegvesen ca. 6,5 kilometer to-/trefelts vei.

 • Nye Veier har utbyggingsansvaret etter Soknedalstunnelen og sørover. Ny Korporalsbru bygges, og i ca. 2 kilometer blir det to felt med midtdeler. Hastighet: 90 km/t. Dette gjelder også Skjærlitunnelen som får en lengde på under 500 meter.
 • Fra det nordlige utløpet av Skjærlitunnelen og til Melhus sentrum blir det anlagt ca. 40 kilometer firefelts motorvei. Hastighet: 110 km/t, med følgende sannsynlige unntak:
 • Fra Presstteigen til Håggå ved Støren (ca. 7 km) kan hastigheten bli satt til 100 km/t i sørgående retning. Dette, som mye annet, vil bli avklart i reviderte reguleringsplaner.

E6 Ranheim–Åsen (43 km)

 • Fra Ranheim til Væretunnelen (sør): ca. 2 kilometer med fire felt og 100 km/t.
 • Fra og med Væretunnelen (1,6 km lang) til Sandfærhusbrua (sør): ca. 20 kilometer med fire felt og 110 km/t.
 • Fra og med Sandfærhusbrua (sør) til Værnes (rundkjøring): 900 meter med fire felt og 90 km/t.
 • Kvithammar–Åsen: ca. 20 kilometer med fire felt og 110 km/t.