Leverandørinformasjon

Slik gjør vi våre anskaffelser

Nye Veier er et statlig heleid selskap som er underlagt Lov om offentlige anskaffelser (LOA) med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) – se link til FOA

Vår policy på kontrakt og anskaffelser er basert på grunnverdiene i LOA. Dette innebærer blant annet at anskaffelsene skal skje etter en forutgående konkurranse.

Vi gjennomfører våre konkurranser ut fra størrelsen på anskaffelsen:

Engangsanskaffelser hvor beløpet er under 100.000,- NOK eks mva skjer ved direkte kjøp fra aktuell(e) leverandør(er).

Engangsanskaffelser eller repeterende anskaffelser mellom 100.000,- NOK eks mva og under 1.100.000,- NOK eks mva skjer ved en forenklet konkurranse der minimum tre aktuelle tilbydere bes om å levere tilbud.

Engangsanskaffelser eller repeterende anskaffelser over 1.100.000,- NOK eks mva kunngjøres på Doffin.no og for anskaffelser over EØS terskelverdier også på TED (EU sin utlysningsbase)– se  link til terskelverdier.

Tilbudsfrister avhenger av kompleksiteten i anskaffelsen og lovpålagte krav. Se FOA om krav til frister – link.

Vår normalstrategi for utbyggingsprosjektene er totalentreprise. Dette innebærer at leverandøren står for prosjektering, bygging og vedlikehold. Vi gjennomfører våre konkurranser i henhold til det som passer best for den aktuelle anskaffelsen, og de muligheter som ligger i FOA.

Vi ønsker å sikre gode og seriøse leverandører til våre konkurranser. Felles for de store utbyggingskonkurransene er at vi pre-kvalifiserer tilbydere før de kan gi tilbud. Dette gjøres gjennom en egen pre-kvalifiseringsprosess hvor tilbyder vurderes opp mot samfunnsansvar, HMSK, økonomi, erfaring og selskapets juridiske situasjon. Hensikten er å sikre at de tilbyderne er i stand til å gjennomføre oppdraget. I tillegg sikrer vi at det kun er seriøse leverandører som er med i konkurransen.

Vi jobber med andre anskaffelsesmetoder enn de tradisjonelle. Dette gjelder Best Value Procurement (BVP) og Early Contractor Involvement (ECI). Dette for å sikre tidlig involvering av leverandørene.

Vi benytter konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i pre-kvalifiseringen og tilbudsinnlevering. Dette sikrer sporbarhet og transparens i hele anskaffelsesprosessen. For leverandørene betyr det at de skal levere tilbudet elektronisk. Link til pålogging finner du her.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974?q=offentlige anskaffelser

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/terskelverdier/id2522847/

Ansvarsfulle anskaffelser

Samfunnsansvar/HMSK

NyeVeier er opptatt av samfunnsansvar og helse, miljø og sikkerhet. Det innebærer at vi stiller krav både til oss selv og til våre leverandører gjennom de konkurranser som gjennomføres, og oppfølging av avtalene.

Krav til samfunnsansvar og HMS fremgår av de enkelte konkurransene. Vi har som mål å bidra til å øke bevisstheten i bransjen på viktigheten av samfunnsansvar og HMS. Dette gjør vi gjennom konkrete krav i prekvalifiseringen og krav i våre kontrakter. Vi følger opp kravene gjennom utstrakt bruk av revisjoner.

Fakturainformasjon

Krav til faktura utstedt til Nye Veier AS

Alle leverandører som skal fakturere Nye Veier AS, må sikre at faktura er utstedt etter gjeldende krav:

Faktura skal sendes som EHF format. Nye Veier har org. nr: 915 488 099

Faktura skal merkes med følgende:

    • Referanse hos Nye Veier, dette skal være bestillers fulle navn.
    • Hvilket prosjekt varen/ tjenesten er levert til.
    • Eventuelt Kontraktsnummer.

Fakturaene skal også inneholde informasjon som gjør fakturasummen kontrollerbar herunder:

    • Tidspunkt for levering av tjenesten/varen.
    • Tydelig oversikt over hva som er levert, hvilken mengde/antall timer, kopi av fakturaer fra Underleverandør/ Entreprenør.

Bestiller hos Nye Veier skal oppgi prosjekt/aktivitet ved bestilling av varer/tjenester.

Faktura som ikke tilfredsstiller overnevnte krav vil bli avvist, og sendt i retur til leverandør.

Firma som ikke kan levere faktura på EHF format, kan etter nærmere avtale med Nye Veier, sende faktura på pdf.format til faktura@nyeveier.no.

Sist oppdatert: september 18, 2017