Nye Veier lyser ut konkurranse for bygging av E136 Veblungsnes og Stuguflåten-Raudstøl

Nye Veier har utlyst konkurranse for bygging av E136 Veblungsnes og Stuguflåten-Raudstøl. Kontrakten innebærer bygging av ny vei på Veblungsnes og utbedring av eksisterende vei på strekningen Stuguflåten-Raudstøl. Verdien på kontrakten er anslått til 260 millioner kroner eks. mva.

- Med denne kontrakten på plass kan vi begynne arbeidet med å bedre framkommeligheten og utbedre flaskehalser. På Veblungsnes skal vi gjøre veien kortere, det skal bli enklere å komme frem og reisetiden kortes ned. Det blir bedre sikkerhet for trafikantene. Mellom Stuguflåten og Raudstøl er det varierende standard som gir utfordringer, særlig for tunge kjøretøy om vinteren. Veien har flere utforkjøringer og det er mange møteulykker, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.    

Prosjektene E136 Veblungsnes og Stuguflåten og Raudstøl er en del av helheten for E136 mellom Dombås i Innlandet og Vestnes i Møre og Romsdal. Gjennom de to delstrekningene det nå er signert veiutbyggingsavtale for er det dokumentert økt nytte for godstransporten og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er bedret. Det er gjort store kostnadsbesparelser, og Nye Veier har redusert negativ påvirkning for miljø og klima.   

- Vi tar sikte på å være klar til oppstart i marka på Veblungsnes og stigninga Rødstøl- Stuguflåten våren 2025, sier prosjektleder Morten Lossius i Nye Veier. 

E136 Veblungsnes 

Her skal det bygges ca 1 km ny vei. Veien skal bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten langs E136, og ivareta bomiljøet ved Veblungsnes. Det er registrert flere trafikkulykker på veistrekningen, som går gjennom tettstedet med boliger tett inntil eksisterende vei. 

E136 Stuguflåten-Raudstøl 

På strekningen Stuguflåten – Raudstøl skal det prosjekteres og bygges breddeutvidelser og utbedringer på en strekning på ca. 4 km. Slakere kurver, bedre sikt og økt plass for snøopplag vil øke fremkommelighet og trafikksikkerhet. 

Det skal være trafikk på E136 i hele anleggsperioden. Med anleggsarbeider på og nær vei vil det i perioder være forsinkelser i trafikken. 

Det foreligger reguleringsplan for begge delstrekningene, samt en nyere digital modell av prosjektet med ytterligere detaljer av veilinjer og løsninger. 

Nye Veier har ansvaret for planlegging og utbygging av strekningen E136 Dombås-Vestnes i fylkene Innlandet og Møre og Romsdal. I første omgang har Nye Veier prioritert tiltak for utbedring på E136 Veblungsnes og Stuguflåten-Raudstøl.  

Doffin - Database for offentlige anskaffelser

Kontakter

Morten Lossius
morten.lossius@nyeveier.no

Bilder