Anbefaler én av de østlige veilinjene

Nye Veier har sett på to alternative veilinjer øst for Gaula mellom Losen og Kvål, etter bestilling fra Melhus kommune. Silingsarbeidet viser at én linje er å foretrekke dersom E6 skal gå på østsiden av Gaula.

Nye Veier jobber med flere traséalternativer for strekningen fra Gyllan til Kvål. Mellom Losen og Kvål har det vært to mulige løsninger for en trasé på østsiden av Gaula. Nye Veier vil anbefale å bygge veilinjen som går langs jernbanen fremfor langs Gaula dersom det blir 2.2 og ikke 2.1. 


Da Melhus kommune vedtok planprogrammet for E6 Gyllan-Kvål i juni, ble det gjort noen justeringer. Det ble blant annet bestemt at det skal utredes en alternativ trasé på østsiden av Gaula mellom Losen og Kvål. I formannskapsmøtet 29. juni fikk Nye Veier mandat til å se på ulike løsninger øst for Gaula, med tilpasning til realistiske tunnelpåhugg vest for Gaula. Siden den gang har Nye Veier jobbet med to alternativer: en veilinje som går langs jernbanen og en veilinje langs Gaula.

Nye Veier anbefaler Melhus kommune om å gå videre med linjen som går langs jernbanelinjen som det østlige alternativet. Dette kommer frem etter at Nye Veier og Norconsult, Nye Veiers rådgiver på prosjektet, har utarbeidet en silingsrapport for de to alternativene. Nye Veier ga formannskapet i Melhus kommune en orientering og anbefaling i formannskapsmøtet 23.11.

Hvorfor veilinjen langs jernbanen?
Jernbanealternativet har flere fordeler i forhold til Gaula-alternativet. Infrastrukturen for vei og jernbane samles i størst mulig grad, man unngår oppdeling av større sammenhengende landbruksareal, store deler av flomsletta opprettholdes, det blir mindre nærføring til Gaula, og dagens friluftsliv langs Gaula kan opprettholdes.

Anbefaling dersom det blir vei øst for Gaula
Anbefalingen om veilinje langs jernbanen gjelder dersom E6 skal gå på østlig side av Gaula. Det betyr ikke at Nye Veier anbefaler å legge veien øst for Gaula fremfor vest for Gaula. Nye Veiers anbefaling vil komme til våren i forbindelse med at konsekvensutredningen legges ut på høring. Valg av alternativ vil gjøres av kommunestyret i Melhus etter at konsekvensutredningen har vært på høring.

 

Klikk her for å lese mer om E6 Gyllan - Kvål og prosjektets planprosess.

Bilder