Anbefaler lang Homyrkamtunnel

Nye Veier kommer ikke til å anbefale å korte ned Homyrkamtunnelen. Ny kunnskap og nye beregninger viser at det har liten hensikt å korte ned tunnelen med dagsone.

Oversiktskartet viser alternative traséer som skal utredes i henhold til planprogrammet. Nye Veier vil ikke anbefale alternativ 2.1. B med dagsone.  


Nye Veier jobber med flere traséalternativer for ny E6 fra Gyllan til Kvål. Dette er i henhold til planprogrammet, fastsatt av Melhus kommune i juni i år. Alternativ 2.1 har to varianter. Variant A har tunnellengde som i gjeldende reguleringsplan, mens variant B har en dagsone fra Leberg og nordover, til den går i en kort tunnel gjennom Klevahåmmåren. Hovedbegrunnelsen for å ha med dagsone-alternativet har vært å redusere kostnader, i tillegg til at håndbøker som er førende for tunnelbygging i Norge sier at motorveitunneler bør begrenses, og de bør ikke være lengre enn fire kilometer.

Med ny kunnskap om området, har Nye Veier vurdert at variant A er bedre enn variant B. Nye Veier vil derfor ikke anbefale å gå videre med dagsone ved Leberg.

Lang tunnel treffer bedre på flere viktige mål
I forbindelse med optimaliseringsarbeidet har Nye Veier utarbeidet et godt grunnlag for å kunne vurdere alternativene opp mot hverandre. Med et forbedret kunnskapsgrunnlag, kommer det frem at en lang tunnel vil være bedre totalt sett. Lang tunnel vil i større grad ta hensyn til følgende samfunns- og miljømål:

  • færre boliger berøres direkte og indirekte
  • mindre beslag av dyrka jord
  • strekning med nærføring til Gaula reduseres
  • mindre inngrep i viktige naturtyper og rødlistede arter.
  • ivaretar behovet for viltpassasje
  • unngår en del større landskapsinngrep som vil være svært synlig for de som oppholder seg og ferdes langs Gaula
  • kortere reisetid (ca. 300 meter kortere E6). 
  • mindre risiko i anleggsfase

I tillegg til at tunnelalternativet kommer bedre ut på disse punktene, viser det seg at den økonomiske innsparingen ikke er så stor som først antatt. Mer detaljert kunnskap om grunnforhold, masseflytting og fjellet i påhuggsområdene har gjort det mulig å utarbeide et kostnadsoverslag med større nøyaktighet. De nye kostnadsberegningene viser at kostnadene for de to alternativene framstår som relativt like. Det er noe større usikkerhet rundt kostnader og gjennomføring i dagsone enn for tunnelløsningen.  

Lite hensiktsmessig med full utredning
Både kommunen og sentrale myndigheter har vært kritiske til en innkorting av Homyrkamtunnelen. Det har også vært belastende for grunneiere langs traséen å vite at det pågår en utredning som kan endre hverdagen deres radikalt dersom det er dette alternativet som blir valgt.

– Nye Veier vil derfor allerede nå formidle at dagsonealternativet ikke anbefales for videre planlegging, sier Lars Bjørgård, konstituert utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Konsekvensutredningen vil omtale alternativet og begrunne hvorfor det ikke utredes nærmere.

– Vi mener det er lite hensiktsmessig å utrede dette alternativet detaljert når det åpenbart ikke er bedre enn det andre alternativet som utredes. I tillegg er det ingen sterke interesser knyttet til å få utredet dette alternativet. Dette er vektlagt i vurderingene, sier Bjørgård.

Kommunen er informert om at Nye Veier ikke kommer til å anbefale dagsoneløsningen.

Du kan gi innspill
Ta en gjerne en titt i prosjektets Medvirkningsportal. Der kan du se alle veilinjene som konsekvensutredes. Linjene vil bli oppdatert etter hvert som man jobber frem de linjeforslagene som skal konsekvensutredes. I Medvirkningsportalen kan du gi innspill til de linjene som foreligger. Dette kan være informasjon om naturverdier, dagens bruk av området eller andre opplysninger som Nye Veier bør vite om. 

Bilder