Disse traséene for E6 Gyllan – Kvål skal utredes

Nye Veier skal utrede flere alternative traséer for E6 Gyllan – Kvål. I denne saken kan du lese om de ulike alternativene, om metodikken og hva som skjer fremover.

(Klikk på bildet for å se det i større versjon)

Melhus kommune fastsatte planprogrammet for E6 Gyllan – Kvål i kommunestyremøtet 1. juni, med noen endringer i forhold til Nye Veiers forslag til planprogram. Den mest omfattende endringen er at det skal utredes et alternativ på østsiden av Gaula mellom Losen og Kvål. I formannskapsmøtet 29. juni fikk Nye Veier mandat til å se på ulike løsninger øst for Gaula, med tilpasning til realistiske tunnelpåhugg vest for Gaula.

Krav til rassikkerhet forbi Evjengrenda gjør at E6-traséen må justeres mot øst i forhold til regulert trasé. Melhus kommune krever at Nye Veier også utreder et alternativ på østsiden av bebyggelsen i Evjengrenda, som en del konsekvensutredningen.

Det er ikke stilt krav til forlenging av Homyrkamtunnelen sørover forbi Evjen/ Grinni, men dette skal vurderes i en mulighetsstudie som legges frem for kommunen.

Med kommunens vedtak er det nå avgjort hvilke traséer for E6 som skal konsekvensutredes. For noen av delstrekningene utredes det to alternativer der ett viser til «gjeldende plan». Dette er reguleringsplanen Statens vegvesen utarbeidet og som ble vedtatt i 2016.

Valg av alternativ vil først skje etter at konsekvensene er utredet, konsekvensutredning har vært på høring og behandlet politisk. Les mer om prosessen lenger nede i artikkelen.


Dette er traséene vi skal utrede: 

Gyllan – Homyrkamtunnelen
For strekningen Gyllan – Homyrkamtunnelen utredes det to alternativer. Det ene alternativet har to varianter.
1.1A: Baserer seg i stor grad på gjeldende plan. Alternativet optimaliseres for å tilfredsstille krav til 110 km/t og for i større grad tilfredsstille tiltakets prestasjonsmål. Dette handler om å redusere inngrep i Gaula, redusere brukostnader, spare dyrka mark og redusere konflikt med jernbanen. 

1.2A:
Veien krysser Gaula ved Gaulfossen og går videre nordover på Gaulas vestside. Dette alternativet går på vestsiden av bebyggelsen i Evjengrenda.
1.2B: Som A-alternativet, bortsett fra at veien legges langs Gaula på strekningen Grinni-Homyrkamtunnelen.

Homyrkamtunnelen-Kvål
For den nordligste delen av strekningen Homyrkamtunnelen-Kvål utredes det også to alternativer. Det tidligere planlagte krysset på Losen (Ler-krysset) tas ut av planen for begge alternativene.

Alternativene optimaliseres for å tilfredsstille krav til 110 km/t. Nordvendte ramper og tilkobling til eksisterende E6 på Kvål tas inn i planen.

Alternativ 2.1 går på vestsiden av Gaula og krysser elva rett sør for Kvål slik som i gjeldende plan. Alternativet har to varianter.
2.1A: Baserer seg på gjeldende plan med lang tunnel.
2.1B: Dagsone på Leberg og dermed kortere Homyrkamtunnel. Kort tunnel gjennom Klevahåmmåren inngår i alternativet.

Oppdatering (24.09.21): Nye Veier vil ikke anbefale kommunen å gå videre med alternativ 2.1B. Les mer om hvorfor her. 


Alternativ 2.2
går i hovedsak på Gaulas østside. Traséen går fra Homyrkamtunnelen og krysser over Gaula mellom Leberg og Losen. Alternativet har to varianter. Veien vil enten gå langs jernbanen eller langs Gaula, slik kommuneplanens alternativ 2B viste. Veien vil uansett krysse Gammelelva og koble seg på det pågående utbyggingsprosjektet ved Kvål.

Nye Veier vil gjennomføre en siling av variantene på denne strekningen. Formålet med silingen er å velge én trasé på Gaulas østside mellom Losen – Kvål. Denne traséen vil inngå i den fullstendige konsekvensutredningen på lik linje med de øvrige alternativene i planprogrammet.

 

Metodikk for konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen skal avdekke hvordan de ulike alternativene påvirker miljø, samfunn og naturressurser. I utredningen sammenligner vi alternativene med det såkalte 0-alternativet, som er dagens situasjon.

Metode som benyttes i arbeidet med konsekvensutredningen er Statens vegvesens håndbok V712 konsekvensanalyser (2018) for de temaene som denne håndboken omfatter. Miljødirektoratets konsekvensutredninger for klima og miljø (Miljødirektoratet 2020) brukes som supplement ved behov for utredning av fagtema som naturmangfold og landskap. Dette kan du lese mer om i planprogrammet.

Prosessen videre
Konsekvensutredningen var planlagt ferdigstilt høsten 2021, men vil nå bli noe forsinket for å få optimalisert og utredet nytt alternativ på strekningen Grinni-Homyrkamtunnelen og Losen-Kvål på samme detaljnivå som alternativene som det har vært jobbet med en stund.

Utredningen vil danne grunnlaget for en anbefaling av alternativ på de strekningene der flere traséer vurderes. Før det tas beslutning på hvilket alternativ det utarbeides reguleringsplan for, blir konsekvensutredning med anbefaling sendt på høring til myndigheter og berørte parter. Det blir da mulig å komme med formelle høringsinnspill for alle som har meninger om konsekvensutredningen og trasévalg. Deretter sendes saken til kommunen for politisk behandling. Basert på denne prosessen utarbeides et reguleringsplanforslag for det valgte alternativet. Dette forslaget sendes på høring og godkjennes av politikerne i Melhus kommune på vanlig måte.

 

Bilder