Går for lang tunnel vest for Støren

Nye Veier vil jobbe videre med traséalternativet der E6 legges i lang tunnel gjennom Mannfjellet. Kommunestyret i Midtre Gauldal ble orientert om dette i dag.

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan. I cirka ett år har det blitt jobbet med to traséalternativer forbi Støren. I det ene alternativet går E6 gjennom Støren sentrum, mens det andre forslaget går ut på å legge E6 i tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren sentrum.

Kommunestyret i Midtre Gauldal ble i dag orientert om at Nye Veier ønsker å kun gå videre med tunnelalternativet.

Bedre for miljøet og lavere kostnader

Nye Veier har, sammen med rådgiver Norconsult, utarbeidet en silingsrapport der de to alternativene sammenlignes. Støy, naturmangfold, landbruk, klimagassberegninger, kostnader og gjennomførbarhet innenfor veinormalens krav er noen av forholdene som er vurdert i silingen.

– Tunnelalternativet kommer best ut på de aller fleste punktene. Det ble derfor besluttet i Nye Veiers styringsgruppe å anbefale Midtre Gauldal og Melhus kommune om å gå videre med denne løsningen, sier Lars Bjørgård, konstituert utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Tunnelalternativet gir minst påvirkning på ytre miljø, ca. 25 % mindre klimagassutslipp, økt netto nytte på ca. 1,3 milliarder kroner og en kostnadsbesparelse på ca. 430 millioner kroner i forhold til løsningen med E6 gjennom sentrum. Med tunnel blir kjørelengden innkortet med 2,3 km. Det gir kortere reisetid, og det er dette som i hovedsak står for nytteøkningen. Redusert utbyggingskostnad bidrar også vesentlig til dette.

Resultater fra flere undersøkelser ligger til grunn

Nye Veier har tidligere utarbeidet en rapport for å se hvordan de ulike alternativene kan påvirke Støren som tettsted. Etter å ha utført en spørreundersøkelse og intervjuet flere lokale bedrifter, kom det frem at de to alternativene vurderes likt, da de begge har sine fordeler og ulemper. Nye Veier har også utført grunnundersøkelser for å dokumentere at tunnelalternativet er løsbart. Undersøkelsene har vist at det er gunstige bergforhold ved begge påhuggene og det er stor fjelloverdekning.

Prosessen videre

Det vil nå bli en dialog med både Midtre Gauldal og Melhus kommune samt Statsforvalter for å legge føringen for en planprosess i henhold til Nye Veiers anbefaling. Nye Veier håper på en vedtatt reguleringsplan i 2023.

Kontakter

Jan Olav Sivertsen
Planprosessleder
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

Bilder