Går videre med BetonmastHæhre for realisering av ny E39 Mandal øst-Mandal by

Styret i Nye Veier AS har bestemt at BetonmastHæhre går videre til konkretiseringsfasen for planlegging og bygging av ny E39 Mandal øst–Mandal by.

Strekningen Mandal øst-Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Kontrakten har en verdi på ca. 1,5 milliarder NOK eks. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av syv km firefelts motorvei, samt tilsvarende lengde tofelts tilførselsvei til Mandal by. Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandal by.

Samhandling
Prosjektet skal gjennomføres som integrert samhandling, hvor man vektlegger den samlede kompetansen de forskjellige aktørene i et anleggsprosjekt besitter, og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet. I den integrerte samhandlingsfasen skal det utarbeides et forslag til reguleringsplan. Et formål med den tidlige involveringen er at reguleringsplan og prosjektering skal ivareta behovene for en optimal gjennomføring av planoppdraget og deretter bygging.

– Vi har valgt den entreprenøren vi har som intensjon å inngå avtale med, og vi starter nå med konkretiseringen av selve oppdraget. Endelig kontraktsignering skjer i oktober, og byggestart er anslått til slutten av 2019. Frem til da skal det lages reguleringsplan for prosjektet, forklarer prosjektdirektør for utbyggingsområde E39, Asbjørn Heieraas.

Overordnede mål
Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar. I konkurransen har pris kun blitt vektet 15 prosent når byggherrens makspris er nådd. Prosjektet har disse overordnede målene:
• Minimere ulemper for alle trafikanter i anleggs- og driftsperioden.
• Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt.
• Realisere målet om en skadefri anleggs- og driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.
• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
• Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering.

- Dette er starten på et svært spennende prosjekt. Vi trekker inn entreprenøren tidlig i prosessen fordi vi mener det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Kontaktpersoner:
Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør - tlf. 905 82 334
Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør – tlf. 975 63 620

Om Nye Veier
Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er heleid AS under Samferdselsdepartementet, og har hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 150 mrd. kroner. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge 534 km riksvei, hovedsakelig fire–felt motorvei i de fire utbyggingsområdene E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet.

 

Vedlegg: Anskaffelsesprotokoll E39 Mandal øst - Mandal by

Bilder