Gjenbruk i Uthuskrysset sparer både dyrket areal og næringsareal

Nye Veier har sendt forslag om detaljregulering av E6 Uthuskrysset til Stange kommune. Forslaget baseres på økt gjenbruk av dagens veianlegg, noe som vil gi redusert beslag av areal og en vesentlig enklere og mer samfunnsøkonomisk utbygging.

Endringene Nye Veier foreslår innebærer i hovedsak at nye E6 vil krysse over fv. 24 og Gamle Stangeveg på samme måte som i dag.

– Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og en forutsetning i stortingsproposisjonen å gjenbruke mest mulig av eksisterende E6. Eksisterende vei og konstruksjoner med lang gjenværende levetid bør alltid gjenbrukes, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen i Nye Veier.

I den eksisterende planen for Uthuskrysset fra 2012, er det planlagt at nye E6 skal senkes og at fv. 24 og Gamle Stangeveg skal gå over nye E6, altså motsatt av hvordan det er i dag.

– I forslaget vi nå har sendt kommunen sparer vi nesten 15 daa dyrket mark og vi reduserer inngrepene ved Furnes Hamjern. I tillegg blir de som benytter det lokale veinettet spart for store ulemper ved at behovet for flytting av masse reduseres, noe som igjen gir vesentlig mindre anleggstrafikk og kortere byggeperiode, sier Moshagen.

I den nye planen blir det også bedre stigningsforhold for gående og syklende på fv. 24. Støyskjermingen skal tilfredsstille de samme kravene som er lagt til grunn i den vedtatte planen.

– Støy er alltid en utfordring. I den gamle planen var støyprognosene beregnet utfra en fartsgrense på 100 km/t. I vårt forslag beregner vi støy med ny fartsgrense på 110 km/t. Støysonekartene er derfor ikke helt sammenlignbare, men vi ser at boligene i sør kommer noe bedre ut av det enn tidligere, mens vi trolig må inn med ytterligere støyskjermingstiltak for enkelte boliger nord for Uthuskrysset, sier Moshagen.

Den nye planen er utarbeidet av Nye Veier i samarbeid med Stange kommune. Planen er oversendt kommunen. Stange kommune skal behandle planen i planutvalget 28. mars. Da blir det besluttet om forslaget blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Bygging av nye E6 gjennom Stange kommune starter sommeren 2017.

E6 Uthuskrysset – reguleringsplan for utvidelse av E6 til 4 felt (pdf)