Hareide åpnet vei på E6: - Vi ser det skaper vekst og optimisme

Samferdselsminister Knut Arild Hareide berømmet Nye Veier for å realisert et utbyggingsprosjekt på E6 langt under budsjett. - Nye Veier er gode. Det er fordi man har tenkt nytt, brukt nye løsninger og fått til bedre samarbeid, hilset samferdselsministeren i sin åpningstale 1. juli for den 18 kilometer lange veistrekningen fra Hamar sør til Brumunddal.

Hareide trakk frem at å tenke nytt blir viktig for samferdsel.

- Vi bruker ganske mye midler på samferdsel, og det er bra, det gir investeringer for fremtiden. Men det er viktig å få mest mulig igjen for pengene. Der er Nye Veier gode. Nye veier er med på å gi bedre fremkommelighet. Vi ser at det skaper vekst og optimisme. Jeg er selv fra en region hvor jeg har opplevd å få fastlandssamband, noe som betydde enormt mye for min hjemkommune. Det har betydning for næringsliv og skaper arbeidsplasser. For hver dag som går, blir bilene mer miljøvennlige. I 2025 kommer vi bare til å selge nullutslippsbiler når det gjelder privatbiler. For tungtransporten vil vi se samme utvikling. Da vil folk tenke annerledes om vei, når man ser at bilene er mer miljøvennlige. Bilen er kommet for å bli, og den blir mer og mer miljøvennlig, sa Hareide.

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland sier Nye Veier skal fortsette å være en innovatør i bransjen.

- Vi skal fortsette å fornye, forbedre og forsikre. Vi skal ikke bare bygge firefelts motorvei, men vi skal bygge den samfunnsøkonomiske veien. Det vil si den veien som gir mest nytte for trafikanten, og mest trygg og sikker vei for pengene, sier Aanesland.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen berømmer alle ansatte og entreprenørene, som gjennom en krevende korona periode har klart å holde fremdriften i det store veianlegget.

- Vi åpner på datoen som ble fastsatt i 2016, sier Moshagen.

Skape vekst og utvikling

Veiprosjektet er med  og knytter sammen innlandskommunene i Mjøsområdet med nesten 200 000 innbyggere, men vil også skape synergier for næringsliv og bo- og arbeidsmarked. Til sammen skal Nye Veier bygge 86 kilometer motorvei fra Kolomoen til Øyer. Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet.

– Nye E6 har flyttet Hamar på kartet, sier kommunens ordfører, Einar Busterud, og fortsetter;

– Med firefelts vei reiser vi trafikksikkert til Oslo på drøye timen, og vi når Gardermoen på tre kvarter. Sammen med dobbeltspor jernbane gjør det at Hamar og regionen blir en del av Stor-Oslo. Dette er det som forskerne kaller regionforstørring, og den kommer vi til å få glede av både i form av nye innbyggere og økt næringsvekst.

Bygger elegant og funksjonelt
Ordføreren synes også at veisystemet er spektakulært. Han trekker frem det nye Åkerkrysset som eksempel.

– Det nye veikrysset på Åker knytter E6 sammen med Riksveg 25 til Elverum og Sverige. Krysset er det mest trafikkerte mellom Gardermoen og Trondheim. Vi diskuterte på jobben om vi skal kalle det ingeniørkunst eller bare kunst. Det har vært veldig komplisert å bygge, med mange veier inn og ut. Resultatet er likevel både elegant og funksjonelt, og som syklist er jeg spesielt glad for løsningen som er laget for gående og syklende. Dette kommer til å gi flere gående og syklende, og redusere trafikkbelastning fra nærområdet rundt Hamar.

Drivkraft i nærings- og samfunnsutviklingen
Ordfører i nabokommunen Ringsaker, Anita Ihle Steen, ser store ringvirkninger av ny, trafikksikker vei og transportåre.

– Ny firefelts E6 åpner opp Innlandet på en helt ny måte, og er en drivkraft i nærings- og samfunnsutviklingen. Sammen med utbyggingen av to-spors jernbane, er dette den klart viktigste vekstimpulsen for Ringsaker og Innlandet. Vi ser daglig effekter både i form av næringsetableringer og økt bosetting. Reiseavstandene til Oslo og Gardermoen kortes kraftig ned, og vi får en helt annen posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Reisetid og transportkostnader betyr mye for næringslivet, og vi får nå resultater av at vi har posisjonert oss med attraktive næringsarealer nært E6. E6-utbyggingen styrker det felles bo- og arbeidsmarkedet i Mjøsområdet, og gjør det attraktivt å bosette seg her og etablere arbeidsplasser her, sier ordfører Anita Ihle Steen.

Videokanal

Kontakter

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen:
Telefon: 992 43 558.
E-post: oyvind.moshagen@nyeveier.no

Kommunikasjonsrådgiver Rune Kjøs:
Telefon: 915 17 254
E-post: rune.kjos@nyeveier.no

Bilder