Ny bruløsning ved Røskaft skal konsekvensutredes

Det tidligere vedtatte forslaget til bruløsning ved Røskaft medfører lang bru og store inngrep i Gaula. I samråd med Melhus kommune og sektormyndighetene har derfor Nye Veier vurdert denne løsningen på nytt, og kommet fram til et revidert forslag. Den nye løsningen vil inngå i konsekvensutredningen som vil omfatte både østlig og vestlig linje på strekningen Hovin – Grinni.

Nye Veier anbefaler en fritt-frembygg-bru over Gaula ved Røskaft. Denne brua er mer skånsom for hele elvemiljøet i forhold til bruforslag i vedtatt plan. 

Melhus kommune har vedtatt hvilke traséalternativer Nye Veier skal konsekvensutrede for E6 Gyllan-Kvål. På enkelte delstrekninger skal det utredes to alternativer. Én av delstrekningene som har to alternativer, er Hovin-Grinni. Det ene alternativet baserer seg på reguleringsplanen som ble vedtatt i 2016 og går på østsiden av Gaula. Nye Veier har jobbet videre med dette forslaget, og gjør noen endringer. Det er Nye Veiers justerte traséalternativ som vil inngå i konsekvensutredningen.

Mindre inngrep i Gaula og ingen jernbaneomlegging
I den vedtatte planen legges det opp til en betongkassebru over Gaula. Med en slik løsning vil det komme åtte søyler i elva. Nye Veier anbefaler å heller bygge en såkalt fritt-frembygg-bru. Da unngår man søyler i Gaula, noe som er mer skånsomt for hele elvemiljøet. En annen fordel med denne løsningen er at man unngår å legge om jernbanen. I tillegg blir brua betydelig kortere. Ulempen er at for å kunne bygge denne brutypen, må veien legges enda lenger øst, noe som vil kreve innløsing av to gårder og ett hus. Grunneierne er orientert om dette.


I den vedtatte reguleringsplanen legges det opp til betongkassebru over Gaula. Det vil da være nødvendig med åtte søyler i elva. 

 

Full konsekvensutredning
Nye Veier kommer til å gjennomføre full konsekvensutredning på det østlige alternativet, på lik linje med det vestlige alternativet. Dette er i samsvar med vedtaket i formannskapet, og konsekvensutredningen skjer i tett dialog med Melhus kommune. Kommunen, berørte grunneiere og sektormyndighetene er orientert om det optimaliserte traséalternativet på østlig side.


Les mer om hvilke traséalternativer Nye Veier konsekvensutreder i prosjektet E6 Gyllan – Kvål.


Gir grunnlag for anbefaling
Med utgangspunkt i resultatene av konsekvensutredningen, vil Nye Veier gi en anbefaling til Melhus kommune om hvilke alternativ de bør gå for. Før det besluttes hvilke alternativ det skal utarbeides reguleringsplan for, vil konsekvensutredningen med anbefaling bli sendt på høring. Det blir da mulig å komme med formelle høringsinnspill for alle som har meninger om konsekvensutredningen og trasévalg. Deretter sendes saken til kommunen for politisk behandling. Basert på denne prosessen utarbeides et reguleringsplanforslag. Dette forslaget sendes på høring og godkjennes av politikerne i Melhus kommune på vanlig måte. Vi håper å kunne ha en godkjent reguleringsplan medio 2023.

Bilder