Nye Veier har kartlagt hvordan sprengningsarbeid påvirker fuglelivet

Nye Veier har i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet gjennomført et forskningsarbeid og fått utarbeidet en rapport knyttet til hvordan fugleliv påvirkes av sprengningsarbeid. God avstand til fugl, mindre størrelse på salver og tilpasset sprengningstidspunkt er sentrale funn.

Nye Veier bygger ny E6 mellom Kvithammar og Åsen i Stjørdal og Levanger kommuner. I den forbindelse har Statsforvalteren i Trøndelag gitt utslippstillatelse knyttet til anleggsarbeidene ved Vassmarka. Tillatelsen er blant annet gitt under vilkår om at det samtidig skal gjennomføres forskning på hvordan fuglelivet i området responderer på sprengningsarbeid.

– Vi har lært mye gjennom dette samarbeidet, og vi ønsker å dele denne kunnskapen med andre som skal utføre sprengningsarbeider i nærheten av viktige naturområder, sier Nye Veiers prosjektsjef for E6 Kvithammar – Åsen, Lars Erik Moe.

Rapporten, som er utarbeidet av fugleforsker Magne Husby, viser at det er tydelige effekter på fugleliv når sprengningene skjer på kort avstand, og at også salvestørrelse, tidspunkt og vindretning er av betydning. Forskningsarbeidet er gjennomført i hekke- og mytingsperioden – to viktige årstider for fuglelivet. En finner klare sammenhenger mellom salvestørrelse og avstand, og rapporten kommer med flere anbefalinger til hvordan påvirkningen kan reduseres.

Ved å bruke data fra de systemer som benyttes ved planlegging og dokumentasjon av sprengningsarbeid, og sammenholde dette med observasjoner av fuglenes adferd, har en hatt et underlag for å kunne vurdere hvordan fuglene påvirkes av sprengningsarbeidet.

– Studien viser at det er spesielt viktig å være forsiktig når avstanden mellom fuglene og

 sprengningsstedet er under 1 000 meter og når det er sårbare arter i nærheten. Rapporten påpeker også at det er klokt å legge sprengning til tidspunkter hvor vinden blåser bort fra et fugleområde, for å minimere støy, sier Moe.

Nye Veier følger kontinuerlig kravene fra Statsforvalteren og jobber tett med myndighetene og interesseorganisasjoner for å dele kunnskap, slik sikre at heller ikke andre anleggsprosjekter skader naturen og dyrelivet rundt dem.

– Det er fint å kunne bidra til å fremskaffe ny målbar kunnskap på dette området som vil kunne ha overføringsverdi til andre byggeprosjekter i nærheten av sårbare fugleområder, sier Moe.

Les rapporten her.

Kontakter

Lars Erik Moe
Prosjektsjef
lars.erik.moe@nyeveier.no

Bilder