Nye Veier og kommunene har startet arbeidet med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal – Tvedestrand

Nye Veier og kommunene har nå varslet oppstart av arbeidet med reguleringsplan for den 54 km lange strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand.

Kommunene trenger ny E18

-Vi trenger ny E18 for å binde sammen regionen og utvikle bo- og arbeidsmarkedet, ikke minst for å sikre gode rammebetingelser for næringslivet. Ny E18 kommer til å redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten på veiene våre. Dette er blant de største prosjektene vi i kommunene skal ta stilling til på mange år. Forslaget til planprogrammet som er lagt ut på høring er en beskrivelse av hva som skal utredes videre og hvordan prosessen skal være. Det er blant her det kommer inn hvilke mål og forventninger kommunene og Nye Veier har for å ivareta klimahensyn i planleggingen og seinere når veien skal bygges ut. Prosjektet må kunne dømmes også om 50 år og vi må da kunne si at vi klarte å ta klimahensyn. Nå oppfordrer jeg innbyggere, lag, foreninger og næringsliv til å komme med innspill. Det er etablert en digital medvirkningsportal for reguleringsplanarbeidet. Vi i kommunene ønsker at det så langt det er mulig i situasjonen med Covid 19 og smittevernregler, kan bli gjennomført fysiske folkemøter. Det er noe eget med folkemøter og det var stort engasjement og mange frammøtte på folkemøtene da vi jobbet med kommunedelplanen. Nye Veier har sagt at de i størst mulig grad skal legge til rette for folkemøter i tillegg til at man kan følge møtene digitalt, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale plansamarbeidet og ordfører i Risør.

Den nye veien som nå skal detaljplanlegges strekker seg gjennom de seks kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand. 

-Når vi nå går i gang med reguleringsplanen for nye E18 Dørdal-Tvedestrand og legger ut planprogrammet på høring, er vi i full gang med den konkrete planlegging av den nye veien. Det er nå i reguleringsfasen vi tar endelig stilling til plassering av veien, hvor kryssene kommer og ulike løsninger bli optimalisert og detaljert videre fra kommunedelplanen. Vi vet at kommunene ønsker bred og god medvirkning og Nye Veier skal legge trykk på å få til medvirkning fra alle berørte parter. I tillegg til folkemøter og medvirkningsportalen, inviterer vi til informasjonsmøter og dialogmøter med grunneiere, naboer, organisasjoner, næringsliv og andre interessenter i hver enkelt kommune. Jeg var utbyggingssjef for nye E18 Rugtvedt-Dørdal som åpnet i desember 2019 og ser fram til at vi nå skal planlegge for videre utbygging sørover, sier Jørn Rinde, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Dørdal-Tvedestrand.

Digital medvirkningsportal

Det er tableret en digital medvirkningsportal integrert på nyeveier.no som blir den viktigste informasjonskanalen om prosjektet og for å komme med innspill i de formelle høringsperiodene. Den digitale medvirkningsportalen er tilgjengelig på Nye Veier sine nettsider og www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/. På medvirkningsportalen finner man forslag til planprogram og annen informasjon tilgjengelig, samt kart for varsel om oppstart. Frist for innsending av innspill til varsel om planoppstart er 14.oktober 2020.

Interkommunalt plansamarbeid

Arbeidet med reguleringsplan er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. Det berører Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand kommuner. Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med kommunene og øvrige berørte myndigheter. For kommunedelplanen ble det besluttet å gjennomføre planprosessen som et interkommunalt plansamarbeid med et eget styre som hadde delegert myndighet fra kommunene til å fatte prosessledende vedtak. I løpet av høsten skal kommunene fatte vedtak slik at fullmaktene kan videreføres i arbeidet med reguleringsplan. Det innebærer at styret for det interkommunale plansamarbeidet kan fatte prosessledende vedtak tilsvarende som planutvalg i de enkelte kommunene. Det er i tillegg etablert underutvalg som skal håndtere detaljspørsmål knyttet til delstrekninger og innstille overfor det overordnete styret. Sluttbehandling av planforslaget og endelige politiske vedtak skal gjøres av de enkelte kommunene.

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder