Nye Veier: Ser frem til å starte detaljregulering Mandal - Lyngdal

Nye Veier starter i høst arbeidet med detaljregulering av 25 kilometer ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal. – Vi ser frem til å starte planarbeidet i tett dialog med kommuner, berørte grunneiere og andre interessenter, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.

- Dagens E39 er ulykkesbelastet og opplever betydelige driftsforstyrrelser i vintersesongen. Ny vei vil bidra til økt trafikksikkerhet og forutsigbarhet. Reisetiden mellom Lyngdal og Kristiansand blir halvert, og det får positive ringvirkninger i forhold til felles bo- og arbeidsmarked i regionen, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen.

Animasjon: Se hvordan veien kan bli.

Før sommeren ble områderegulering for strekningen vedtatt i begge kommunene. Umiddelbart etter utlyste Nye Veier konkurranse om rådgiver for å utvikle planprogram for detaljregulering.

- Nye Veier skal realisere ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei mellom Mandal i Lindesnes og Herdal i Lyngdal. Prosjektsjef Vidar Stormark og prosjektleder Håkon Lohne har med seg et bredt sammensatt lag. Sammen med rådgiverselskapet Sweco har vi nå de beste forutsetninger til å finne gode løsninger, sier Moshagen i Nye Veier.

Strekningen Mandal – Lyngdal øst inngår i den helhetlige utbyggingen av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland. Prosjektet er finansiert og prioritert for utbygging.

I oktober 2018 startet anleggsarbeidene fra Kristiansand vest til Mandal øst (19 kilometer) med AF Gruppen som totalentreprenør. Hæhre var i oktober 2019 i gang med strekningen Mandal øst til Mandalselva (7 km), samt ny tofelts tilførselsvei til sentrumsnært Mandal by (6 km). For kort tid siden ble konkurransen for utbygging av den 11 kilometer lange strekningen fra Herdal til Røyskår i Lyngdal utlyst. Nye Veier har dermed aktivitet på alle sine tildelte prosjekter i porteføljen som omfatter E39.

Ønsker bred medvirkning
Nye Veier er opptatt av bred medvirkning.

- Vi ønsker tett og god dialog med alle kategorier interessenter. Dette er viktig for å finne frem til de beste løsningene. Ikke minst for å etablere et konstruktivt samarbeid med kommuneadministrasjoner, politiske miljøer i Lindesnes og Lyngdal, med grunneiere og andre som blir berørt av tiltaket, sier prosjektsjef Vidar Stormark.

I forbindelse med planarbeidet legges det opp til folkemøter, særmøter og andre arenaer for medvirkning og informasjonsdeling. Prosjektet satser også målrettet på digitale løsninger, slik at det skal være lettest mulig for publikum å innhente og dele informasjon som er relevant for planprosessen.

Strekningen som skal reguleres er omtrent 25 kilometer og inneholder kryss med tilførselsveier, ett i området Blørstad med tilkobling i området Tredal ved Vigeland, i tillegg til at det reguleres inn kryss og mulig tilførselsvei mot Udland lengst vest i Lindesnes. Dette for å ta høyde for tilkobling av mulig ny fylkesvei til Spangereid. Det skal også bygges bro over Mandalselva og Audna, samt flere andre typer konstruksjoner og tunneler. Veien reguleres og bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t. Anleggskontraktens verdi er 4,3 milliarder kroner, eksklusive merverdiavgift.

Målsetting: Plan klar i desember 2021

Oppdraget Sweco skal i gang med omfatter utarbeidelse av komplett reguleringsplan i henhold til vedtatt områderegulering. I tillegg inngår nødvendig supplerende undersøkelser og vurderinger, samt eventuell utførelse av grunnundersøkelser. Målet er å ha politisk vedtatt reguleringsplan innen desember 2021. Ambisjon er da byggestart i 2022 og veiåpning i 2026.

Sweco har med seg et bredt sammensatt og tverrfaglig lag. Med spisskompetanse innen anleggs- og entreprenørvirksomhet, digital samhandling, tekniske fag og plan- og prosess skal Sweco være med å bidra til et fremtidsrettet produkt for samfunnet.

– For oss er denne avtalen viktig. Den gir oss muligheter til å fortsette det gode samarbeid med Nye Veier på store viktige samferdselsprosjekter, hvor det er behov for tverrfaglig kunnskap og nytenkning. Og for å sammen finne de beste løsningene for samfunnet og trafikantene, sier Swecos regionleder og prosjekteier Mette Eng Pedersen.

Miljøsertifiseringssystem
Som et ledd i det grønne skiftet, vil Nye Veier sammen med Sweco, benytte seg av det internasjonale miljøsertifiseringssystemet Ceequal. Norge har et mål om 40 prosent reduksjon i utslippene innen 2030, og anleggssektoren spiller en stor rolle.

Videokanal

Kontakter

Vidar Stormark, prosjektsjef Nye Veier, tlf. 911 03 698
vidar.stormark@nyeveier.no


Håkon Lohne, prosjektleder Nye Veier, tlf. 47 977 14 881
haakon.lohne@nyeveier.no

Lenker

Les mer om prosjektet

Bilder