Nye Veier vil bruke dagens Mjøsbru til miljøkryssing

Nye Veier vil beholde eksisterende Mjøsbru og bruke brua til gående- og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk. Nye undersøkelser viser at brua har lang restlevetid og at den egner seg godt til miljøkryssing mellom Moelv og Biri.

I 2015 ble det vedtatt at Mjøsbrua skal rives senest to år etter at den nye firefeltsbrua står ferdig.

- Nye Veier skal bygge ny firefelts motorveibru for E6 sør for eksisterende Mjøsbru. Ved å beholde eksisterende Mjøsbru og bruke denne til myke trafikanter, mopeder, traktorer, kollektivtrafikk og lokaltrafikk får vi en bedre løsning for lokalbefolkningen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Mange henvendelser om å la brua stå.

- Vi har fått flere henvendelser fra både lokalbefolkning og ulike organisasjoner som mener at brua må beholdes og brukes i det lokale veisystemet. Gjør brua grønn har flere sagt. Derfor har vi nå sett nærmere på om det er fornuftig å rive brua, eller om Mjøsbrua fortsatt kan tjene samfunnet i årene fremover. Samfunnsøkonomisk er det ingen tvil om at brua skal stå og brukes som en miljøkryssing mellom Moelv og Biri, sier Moshagen. 

Nye Veier har i løpet av det siste året fått gjennomført flere grundige tekniske undersøkelser både over og under vann som viser at Mjøsbrua er i god stand og kan brukes i mange tiår fremover.

- Det er tatt betongprøver av brukonstruksjonen og dykkere har tatt prøver av bærekonstruksjonen under vann. Resultatene er totalt sett veldig gode. Med riktig vedlikehold og redusert trafikkbelastning mener våre vedlikeholdseksperter at brua har en vurdert restlevetid på godt over 70 år, sier Moshagen.

Mjøsbrua stod ferdig i 1985.

- Det er viktig med gode løsninger for avvikling av lokaltrafikk. Eksisterende Mjøsbru egner seg svært godt til dette formålet, og det er formålstjenlig å koble sammen lokalveinettet også over Mjøsa. Dette er også positivt med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap, sier Moshagen.

Nye Veier fremhever at ved å beholde dagens Mjøsbru oppnås det en positiv effekt på veiprosjektets klimaregnskap.

- Ved å beholde Mjøsbrua kan vi bygge en ny slank og flott firefelts motorveibru, som blir lettere og som da gir en noe lavere fundamenteringskostnad samt lavere klimaavtrykk. Med redusert omfang sparer vi unødvendig klimautslipp både i byggefasen og under drift, sier Moshagen.

Nye Veier planlegger å utlyse konkurransen med planlegging og bygging for den nye motorveibrua i 2019.

- Vi har allerede fått positive signaler fra bransjen og tror at det å beholde Mjøsbrua legger til rette for enda bedre bruforslag fra leverandørene både i innland og utland, sier Moshagen.

Målet er ferdig firefelts E6 fra Moelv til Øyer i 2025.

Bilder