Nye Veiers forslag til reguleringsplaner for E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst

Nye Veier har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny firefelts E39 på strekningen Kristiansand vest til Mandal øst. Planforslagene er sendt de fire kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal for politisk behandling med tanke på utleggelse av planforslagene til offentlig ettersyn.

Ny E39 vil gi trafikantene og næringslivet kortere kjørestrekning, kortere og mer forutsigbar kjøretid og god kapasitet fra Kristiansand og vestover mot Mandal og deretter etter hvert til Sandnes. Ny E39 bygges som firefelts motorvei med midtdeler. På strekningen Kristiansand vest – Mandal øst flyttes trafikken vekk fra den rasfarlige strekningen ved Holmensheia og den problematiske vinterstrekningen ved Trybakkene. Utbygging av ny E39 mellom Kristiansand og Sandnes er en av de fire hovedstrekningene i Nye Veiers veiportefølje.

E39 er hovedveiforbindelsen gjennom Vest-Agder, og knytter seg til E18 østover gjennom Aust-Agder mot Oslo. Veien er derfor av stor betydning for Sør-Norge. Forslagene til reguleringsplaner omfatter strekningen fra Fidjane i Kristiansand til Døle bru, nær avkjørselen til Holum i Mandal kommune.

Det er ventet at reguleringsplanforslagene behandles politisk i de fire kommunene i løpet av januar, med offentlig ettersyn med frist i løpet av mars. Nye Veier vil arrangere folkemøter i Kristiansand, Songdalen og Søgne. Tid og sted offentliggjøres senere.

Plandokumenter kan lastes ned her:

e39-kristiansand-vest-sogne-ost-planbeskrivelse

e39-kristiansand-vest-sogne-ost-plankart

e39-kristiansand-vest-sogne-ost-fagrapport-stoy (for stor)

e39-kristiansand-vest-sogne-ost-fagrapport-luft

e39-sogne-ost-mandal-ost-planbeskrivelse

e39-sogne-ost-mandal-ost-planbestemmelser

e39-sogne-ost-mandal-ost-fagrapport-stoy

e39-sogne-ost-mandal-ost-fagrapport-luft

e39-kristiansand-vest-mandal-ost-ym-plan

e39-kristiansand-vest-mandal-ost-ros-analyse

e39-kristiansand-vest-mandal-ost-designveileder

e39-sogne-ost-mandal-ost-plankart-vertikalniva-1

e39-sogne-ost-mandal-ost-plankart-vertikalniva-2-mandal

e39-sogne-ost-mandal-ost-plankart-vertikalniva-2

For øvrig vises det informasjon om dette som publiseres på hjemmesidene til Kristiansand kommune, Songdalen kommune, Søgne kommune og Mandal kommune.

Bilder