Offentlig ettersyn av planforslaget for ny E18 Tvedestrand-Bamble

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i det interkommunale plansamarbeidet 25. juni 2021.
Høring og offentlig ettersyn

Styret for det interkommunale plansamarbeidet fattet 25. juni 2021 følgende vedtak

1) Reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn i
11 uker i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 fra 30. juni 2021. Høringsfristen settes til 15.
september 2021.

2) Høringspartene bes spesielt merke seg følgende:
a. Reguleringsplankart, planbestemmelser og planbeskrivelse
b. Høyder på vei, som er beskrevet med maksimums- og minimumshøyder på noen utvalgte
punkter
c. Vurdering og siling som er gjort av alternative traseer kan finnes i de to tekniske
fagtemarapportene «Utredning av bru- og tunnelløsninger som skadereduserende tiltak» og
«Fagrapport alternativ-vurdering veigeometri».
d. Støyskjermingstiltak er beskrevet i plankart og i planbeskrivelse kap. 7.6 med bakgrunn i
«Fagrapport støy» og støysonekart (x-tegninger). Nyeste utgave av støyretningslinje T-1442
gjøres gjeldende for planen.
e. Massedeponier er beskrevet i plankart i og planbeskrivelse kap. 6.6 med bakgrunn i
«Fagrapport masseforvaltningsplan» og «Masselagring, konsekvensutredning samlerapport».
f. Vilt-tiltak generelt og særlig gjennom Gjerstad kommune

Detaljreguleringsplanen omfatter seks kommuner

Detaljreguleringsplanen omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei
og Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid.
Planområdet gjelder strekningen Tvedestrand-Bamble og er vist på kartutsnittet under.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for firefelts motorvei på den 54 km lange
strekningen. Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og
arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden
og øke trafikksikkerheten.

Planlagte reguleringsformål

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt
midlertidige bygge- og anleggsområder. I tillegg er det tatt inn eksisterende formål som
landbruks-, natur og friluftsformål, bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, samt hensynssoner
og bestemmelsesområder. I tiltaket inngår firefelts motorvei, fire kryss, tunneler og
konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og veier.
Som en del av planprosessen vil noen tidligere vedtatte planer bli helt eller delvis opphevet.
Oversikt over disse finnes i planbeskrivelsen og planbestemmelsene.

Frist for innsending av merknader var 15. september 2021

Det oppfordres til å benytte den digitale innspillsløsningen for å sende inn merknader til planforslaget, se

Merknader til planarbeidet kan også sendes som brev til COWI AS v/ Kristian de Lange, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.com. Innspill merkes med E18 Tvedestrand – Bamble.

For å sikre god medvirkning og informasjon vil Nye Veier sammen med kommunene invitere til folkemøter og dialogmøter rundt månedsskifte august/september. Tid og sted for folkemøter og dialogmøter vil annonseres i aviser og på Nye Veiers prosjektside. Folkemøter og dialogmøter gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale føringer ang. COVID-19.

Informasjon om prosjektet og planprosessen

For informasjon om prosjektet og planprosessen se interaktiv presentasjon av prosjektet eller ved å kontakte

COWI ved prosjektleder Kristian de Lange, kdla@cowi.com / mobil 975 49 265. Nye Veier ved planprosessleder Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390

Plandokumenter 

Reguleringsplankart i PDF

Reguleringsplankartene vises i kartinnsynsløsningen HER
Merk at symbolbruken kan avvike noe fra det offisielle plankartet. For komplett plankart henvises til PDF-filene.

Reguleringsbestemmelser:

 

Planbeskrivelser

Fagrapporter plan og konsekvensutredning

Fagrapporter teknisk

Masselagring og masseforvaltning

Støy

Til Info: RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T-1442/2021)

Ingeniørgeologi og geologi

Geoteknikk

Reguleringsplanen på SOSI-format

Bilder