Offentlig ettersyn detaljregulering for tilførselsvei Greipsland - Ime

Utvalget for drift og forvaltning i Lindesnes kommune, i møte 10. mars 2020, vedtatt å sende forslag til detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Planarbeidet for prosjektet E39 Mandal øst – Mandal by er delt i to detaljreguleringer, E39
Mandal øst - Greipsland (del 1) og tilførselsvei Greipsland – Ime (del 2, planforslag på høring
nå).

Del 1 omfatter E39 fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom
Mandalskrysset og Greipsland/Lindland og gang- og sykkelveien fra Lindland til Vik.

 

Del 2 som nå legges ut til offentlig ettersyn omfatter gjenstående strekning fra Greipsland til Ime.
Hensikten med planen er å regulere ny tilførselsvei fra Greipsland til Ime (del 2 av E39 Mandal
øst – Mandal by). Tilførselsveien skal koble seg på nåværende E39 ved Ime og det skal
tilrettelegges for påkobling til detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland (PlanID
20181). Kryssende samleveier og adkomstveier fra områderegulering for Sandnesheia
boligområde (PlanID 201406) er regulert inn for å ivareta videre planlegging og utbygging i
Sandnesheia.


Se prosjektets medvirkningsportal på www.e39mandalost-mandalby.no for innsyn i
planarbeidet.

Dokumenter i plansaken finner du på prosjektets nettside: www.e39mandalostmandalby.no/horingsdokumenter-greipsland-ime-del2/

Høringsfristen er 25. april 2020.


Høringsinnspill sendes pr. epost til e39mandalost@bmha.no
eller brev til:
Hæhre Entreprenør
v/plankonsulent Sara Øen
Kvitmyrveien 100, 4516 Mandal.

Merk emnefelt med «Tilførselsvei Greipsland – Ime; innspill planarbeid». Innspill i høringsperioden vil ikke bli besvart enkeltvis, men vil følge saken videre til neste politiske behandling.

Spørsmål om planforslaget rettes til Nye Veier:
Håkon Lohne, e-post: haakon.lohne@nyeveier.no

Bilder