Øker asfaltert skulderbredde på nye E6 til to meter

Nye Veier søker godkjenning av veibredden på 21 meter som Statens vegvesen har lagt til grunn for nye E6 fra Kolomoen – Moelv. I tillegg ønsker Nye Veier fullasfaltert skulder på to meter istedenfor 0.75 meter og rekkverk ytterligere 0,75 meter utenfor asfaltkanten. Da får alle typer kjøretøy plass utenfor kjørebanen. Tiltaket koster et tosifret antall millioner kroner.

Den totale veibredden blir 21 meter. Dette er samme bredde som er benyttet på E6 sør for Kolomoen, men her er kun 0,75 meter av veiskulderen asfaltert. På resten av skulderen er det grus og overgang til gressbelegg i grøft. Dette er den samme totalbredden som er forutsatt av Statens vegvesen i all planlegging av Kolomoen – Moelv.

– Vi ønsker å øke kvaliteten og sikre god trafikksikkerhet ved å asfaltere hele veiskulderen slik at trafikantene skal oppleve høyere sikkerhet. Vi vil også bygge kjøresterk overflate utenfor skulderkanten på til sammen 75 cm ut til rekkverket, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for Nye Veier Mjøsregionen.

Med to meter asfaltert veiskulder og ytterligere 0.75 meter kjøresterkt trafikkareal får alle typer kjøretøy plass utenfor kjørebanen.

– Nye Veier vil investere flere millioner kroner ekstra ved å gjøre dette, men vi mener dette er viktig og riktig for å sikre best mulig trafikksikkerhet, sier Moshagen.

En bred asfaltert skulder er også viktig for å ivareta trafikksikkerheten på vinterstid.

– Med to meter asfaltert skulder blir det blant annet enklere å utføre vintervedlikehold på veiskulderen, sier Moshagen.

I reguleringsplanene fra Statens vegvesen er det lagt til grunn at veibredden skal være på 21 meter. I Vegdirektoratets vegnormal/håndbok (N100) fremgår det imidlertid at denne typen motorvei skal bygges med bredde på 20 eller 23 meter, avhengig av trafikkmengde.

– Nye Veier ønsker å bygge strekningen gjennomgående med 21 meters bredde mellom asfaltkantene. Et eventuelt krav om 23 meter bredde på deler av strekningen vil medføre en helt ny reguleringsprosess, fordi dagens regulering ikke tillater dette, sier Moshagen.

Vi har ikke fått automatisk videreført fravikene som Statens vegvesen hadde lagt opp til og fått godkjent. Vi må derfor ta en ny runde på dette for å få fastlagt forutsetningene som prosjektet er stortingsgodkjent med. Det er også slik at selv om trafikkmengdene varierer på enkeltstrekninger skal en velge en enhetlig standard for å unngå «lokale» standardsprang. Dette er avklart i kommunedelplanene iht. reglene fra Vegdirektoratet.

– Vi søker nå Vegdirektoratet om å få bygge nye E6 med gjennomgående veibredde på 21 meter inkludert to meter fullasfaltert skulder, sier Moshagen.

Nye Veier ønsker å gjennomføre utbyggingsprosjektet på en samfunnsøkonomisk og miljømessig optimal måte. Søknaden ble sendt til Vegdirektoratet forrige fredag.