Oppstart på planarbeid E6 Korporalsbrua – Gyllan

Planprogrammet for ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan er nå ute til offentlig høring. Det betyr at planarbeidet offisielt er i gang. Du kan gi innspill frem til 3. februar 2023.

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan i kommunene Midtre Gauldal og Melhus. Nå er planprogrammet ute på høring, frem til 3. februar 2023. Alle som ønsker det, kan gi sine innspill til planprogrammet. Les mer om hvordan nedenfor.

Her finner du planprogrammet og tilhørende dokumenter.

Fra to til ett alternativ
I 2020 ble forslag til detaljregulering for delstrekningen E6 Prestteigen – Gyllan lagt ut til offentlig høring. På grunn av flere innsigelser og uavklarte forhold omkring planforslaget, var det behov for å se på løsningen på nytt. I desember 2020 presenterte Nye Veier et nytt traséalternativ der veien legges i en to-løps tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren. Nye Veier jobbet videre med begge alternativene, og utarbeidet en silingsrapport som sammenligner dem. Resultatet fra denne silingen gjør at Nye Veier har ønsket å gå videre med tunnelalternativet. I mars 2022 trakk Nye Veier det første planforslaget for E6 Prestteigen – Gyllan.


Hvorfor planprogram?
Formålet med planprogrammet er å informere om planarbeidet, avklare premisser og identifisere utredningsbehov knyttet til planen. I planprogrammet står det også beskrevet når og hvordan myndigheter, naboer og andre interessenter kan påvirke planarbeidet. Det legges opp til at det gjennom sluttbehandling av planprogrammet gjøres formelt vedtak på veitrasé i tunnel vest for Støren.


Dette kartet viser planavgrensningen for ny E6 Korporalsbrua - Gyllan. Du kan zoome deg inn og ut av kartet.


Gi dine innspill
Har du innspill til planprogrammet eller informasjon som Nye Veier kan ha nytte av i det videre planarbeidet, kan du sende det til én av disse kanalene:

  • Altinn (for dem som er varslet via Altinn)
  • E-post: post@nyeveier.no
  • Brev til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17B, 7037 Trondheim


Dersom du har spørsmål knyttet til planarbeidet, kan du kontakte:

Jan Olav Sivertsen, prosjektleder plan i Nye Veier
Jan.olav.sivertsen@nyeveier.no
915 46 871


Planprogrammet er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) §4-1, samt forskrift om konsekvensutredning kapittel 4. Nye Veier AS legger forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn jf. PBL §12-9 og forskrift om konsekvensutredning. I henhold til PBL §12-8 varsler Nye Veier AS samtidig at planarbeidet igangsettes.  

Bilder