Reguleringsplan for E6, mindre endring i Strandsagvegen mellom jernbanen og Fv. 84 i Brumunddal

Nye Veier varsler oppstart av mindre endring for reguleringsplanen E6 Tjernli – Botsenden. Endringen gjelder Strandsagvegen i Brumunddal på strekningen mellom jernbanen og krysset med fv. 84.

Nye Veier varsler oppstart av mindre endring for reguleringsplanen E6 Tjernli – Botsenden. Endringen gjelder Strandsagvegen i Brumunddal på strekningen mellom jernbanen og krysset med fv. 84. Det er ønske om å flytte regulert gang- og sykkelveg fra vestsiden til østsiden av vegen, samt at det vil bli sett på flomtiltak. Frist for innspill 9 mai 2017.

Innspill eller opplysninger med betydning for planarbeidet bes send skriftlig til Nye Veier AS, E6 Mjøsregionen, Vangsveien 73, 2317 Hamar, eller på e-post til post@nyeveier.no innen 9 mai 2017.

For mer informasjon se brev med varslet om brev med varsel om planoppstart og kart for planavgrensing.

Se også informasjon på nettsiden til Ringsaker kommune.