Reguleringsplan for Holvegen er lagt ut til offentlig ettersyn og høring

Nå er forslag til detaljregulering av Holvegen lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Frist for å komme med innspill er 16.07.2020.

Stjørdal kommune som planmyndighet har lag ut forslag til detaljreguleringsplan 3-051 Holvegen til offentlig ettersyn og høring, etter vedtak i utvalg plan og miljø den 27.05.2020, sak 88/20.

Planområdet ligger på Skatval, og strekker seg fra eks. E6 i vest og østover til fremtidig tunnelpåhugg for Forbordsfjelltunnelen ved Holan. Området følger i grove trekk fv. 6808 Holvegen med tilstøtende arealer, men følger ikke fylkesvegen slavisk på hele strekningen. Planen omfatter bl.a. midlertidig rundkjøring på E6, utbedring og omlegging av fv. 6808, omlegging av avkjørsler og midlertidige anleggsveger samt tilbud for myke trafikanter. Dette er forberedende arbeider ifm. kommende utbygging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen.


Saksdokumenter
Du finner alle dokumenter til planforslaget på nettsidene til Stjørdal kommune og på prosjektets egne nettsider. I Merknadsportalen kan du se planforslaget i kart, og her kan du også legge inn dine merknader.

 

Innspill
Plansaken er utlagt til høring og offentlig ettersyn med frist for innspill innen 16.07.2020.

Innspill som kommer inn, vil bli vurdert ved videre behandling av planen. Vi har dessverre ikke
kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle innspill vil bli kommentert i kommunens fremstilling til politisk behandling. Kopi av innspill følger saken. Når endelig vedtak er fattet, vil det bli gitt melding både ved brev, kunngjøring i Bladet og på kommunens hjemmeside. Vedtak kan da påklages.

Ev. innspill eller spørsmål sendes til:

Stjørdal kommune
Etat teknisk drift - enhet arealforvaltning
Postboks 133
7501 Stjørdal

Eller til: postmottak@stjordal.kommune.no

 

 

Bilder