Reguleringsplan for jernbanekulvert i Langstein er vedtatt

Detaljreguleringsplanen for jernbanekulverten i Langstein ble vedtatt i Stjørdal kommune 28.05.2020.

Stjørdal kommune har i kommunestyremøte den 28.05.2020, sak 36/20, vedtatt detaljreguleringsplan 3-052 Jernbanekulvert Langstein. Planområdet er lokalisert på Langstein, og strekker seg fra Fættenfjorden ved E6 i vest og oppover langs fv. 6816 til avkjørselen mot Drogset i øst. Planen omfatter bl.a. utskifting av jernbanekulvert, utbedring av fv. 6816 og midlertidig rundkjøring på E6. Dette er forberedende arbeider ifm. kommende utbygging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter
Alle relevante saksdokumenter er tilgjengelig på hjemmesiden til Stjørdal kommune.

 

Eventuelle klager
Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 25.06.2020.
Informasjon om retten til å klage, hvordan klagen skal være utformet og fremgangsmåte for å klage ligger vedlagt. Det er anledning til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Se vedlagt informasjon om rettsvirkning av reguleringsplan.


Erstatning/innløsning
Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3, må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort, dvs. innen 04.06.2023. 

Bilder