Se dronefilm fra hogsten i Åkersvika

Hogstarbeidene gjennom Åkersvika naturreservat er fullført i henhold til kravene og ble avsluttet 15. mars. Nå blir det ingen aktivitet i naturreservatet før etter sommerferien.

Hogstarbeidene startet i slutten av januar og ble avsluttet som planlagt innen 15. mars.

– Vi fikk utnyttet frost og kulde som planlagt og vi har holdt oss innenfor Fylkesmannens frist som var satt til 15. mars, sier miljørådgiver Knut Roland i Nye Veier.

I forbindelse med hogsten har Nye Veier stilt strenge krav til behandling av hogstavfall for å unngå uønsket spredning av svartelistede arter. All biomasse fra Åkersvika er transportert til forbrenning. Vi har også renset maskiner og utstyr før de ble benyttet i reservatet og gjentok dette før maskinene ble flyttet til nye hogstområder lenger nord.

– Ved å gjennomføre hogsten nå i vinter har vi forstyrret dyrelivet minst mulig. Vi er også trygge på at uønskede arter ikke har blitt spredd til nye områder og vi har ivaretatt vannmiljøet på en god måte, sier Roland.

Fylkesmannen i Hedmark har gitt dispensasjon for midlertidige inngrep i Åkersvika naturreservat i forbindelse med byggingen av nye E6.

Hogstarbeidene fortsetter nå videre nordover helt frem til Moelv. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av august 2017.

>> Se video fra hogsten i Åkersvika naturreservat på vår nye Facebookside