Tilbudspresentasjoner E6 Kolomoen - Arnkvern

Representanter fra Hæhre Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS har presentert sine tilbud for Nye Veier på Hamar. Entreprenørene er alle prekvalifisert til oppdraget med å bygge nye E6 fra Kolomoen til Arnkvern.

Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise der entreprenøren skal stå for prosjektering, bygging og vedlikehold.

– Tidlig involvering er en viktig faktor i vår anskaffelsesstrategi. Med tidlig dialog og kommunikasjon forstår vi tilbudene bedre og det blir enklere for oss å velge den beste tilbyderen, sier prosjektdirektør for Nye Veier Mjøsregionen Øyvind Moshagen.

Tilbudspresentasjonene er en viktig milepel der entreprenørene får anledning til å presentere tilbudene tidlig i vår evalueringsfase. Ved hjelp av funksjonsbeskrivelser har entreprenørene gitt oss gjennomarbeidede tilbud som det er jobbet grundig med.

Nye Veier evaluerer tilbudene for E6 Kolomoen – Arnkvern etter følgende kriterier:

  • K1- Organisering
  • K2- Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og samfunnsansvar
  • K3 – Gjennomføring
  • K4- Tekniske løsninger
  • K5 – Miljøhensyn
  • T- Tilbudssum

Kriteriene K1 til K5 vektes med til sammen 25% og tilbudssum med 75%.

Det skal gjennomføres to forhandlingsrunder før foretrukket leverandør blir valgt. Første forhandlingsrunde gjennomføres i begynnelsen av april.

– Vi er trygge på at denne måten å gjøre det på gir oss den beste gjennomføringen av kontrakten med minst ulemper for trafikanter, mennesker og miljø, sier Moshagen.

Delstrekningen Kolomoen – Arnkvern skal ferdigstilles i 2020. Strekningen er 19 km og inkluderer blant annet bygging gjennom Åkersvika naturreservat. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke. Veien skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Totalentreprisen omfatter i tillegg bygging av 4,3 km riks- og fylkesvei, 2,1 km kommunal vei og 3,1 km med gang- og sykkelveg.

Nye Veier planlegger å signere kontrakt med valgt entreprenør medio juni 2017.