Varsel om oppstart av detaljregulering E18 Langangen-Rugtvedt

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-1 og § 12-8 varsles oppstart av arbeider med detaljreguleringsplan for E18 Langangen – Rugtvedt i Porsgrunn og Bamble kommune.

Planområdet er ca. 18 km langt, fra Langangen i nord til Rugtvedt i sør. Detaljreguleringen gjennomføres av Nye Veier med Rambøll og Asplan Viak som utførende konsulenter.

Nye Veier har fått i oppdrag av Regjeringen å planlegge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier i Norge. Målet med selskapet er å få bygd mer vei for pengene, sett i et livsløpsperspektiv. Strekningen inngår som en del i den større lenken E18 Langangen – Grimstad.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for bygging av ny firefelts motorvei som skiltes med 110 km/t på strekningen. Det skal planlegges ny bru over Frierfjorden. Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E18 Langangen – Rugtvedt, vedtatt av Porsgrunn kommune 3. september 2015 og Bamble kommune 10. september 2015. Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger §4 fjerde ledd, konkludert med at reguleringsplanarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt.

Planen skal utformes med tilpasninger til verdifulle natur- og kulturmiljøer, naturressurser samt lokalmiljøet. Planavgrensningen er ved planoppstart satt romslig for å få til en god optimalisering av veianlegget, behandling av sideterreng og tilpasning av midlertidige anleggsområder. Ferdig utarbeidet reguleringsplan vil dekke et betydelig smalere areal. I forbindelse med planarbeidet vil det bli utført nødvendige oppmålingsarbeider, grunnundersøkelser og natur- og arkeologiske registreringer. For å tilpasse framdriften av planarbeidet med stengingen og utbedringen av Kjørholt og Bambletunnel, kan det bli aktuelt å skille ut og utarbeide et eget reguleringsforslag for de nye parallelle tunnelene med tilhørende areal for tunnelåpninger.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 7. november 2016.

Innspillene merkes med «E18 Langangen – Rugtvedt» og sendes til: Nye Veier, Herreveien 57, 3960 Stathelle eller som e-post til post@nyeveier.no

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert og sendes sammen med øvrig planmateriale til kommunene for behandling. Oppstart av planarbeidet er også varslet på nettstedene https://www.porsgrunn.kommune.no og http://www.bamble.kommune.no

NyeVeier vil arrangere fire åpne informasjonsmøter:

Mandag 17. oktober kl. 18:00 – 20:00: Telemarksvingen kafe, Stokkevannveien 3, Rugtvedt

Onsdag 19. oktober kl. 18:00 – 20:00: Langangen skole, Langangen

Mandag 24. oktober, kl. 18:00 – 20:00: Eidanger IL klubbhus, Eidanger

Onsdag 26. oktober, kl. 18:00 – 20:00: Hei IL klubbhus, Brevik og Heistad

 

Relaterte dokumenter:

Varslingskart

Varslingsbrev_myndigheter

Varslingsbrev_grunneiere

Oppstartsnotat-regulering

Varsel detaljregulering