Varsel om utvidelse av plangrense Nedgård – Toset

Tidligere varslet plangrense i forbindelse med reguleringsplanarbeid for E6 Nedgård – Toset i Rennebu kommune utvides med 311 dekar.

Planen ble første gang varslet 31.08.2020, men prosjektet har i ettertid sett behov for å utvide planområde for å sikre nok areal til deponi og anleggsveier samt inkludere hele Seierdalsveien (fv. 6510). Plangrensen utvides med 311 dekar ved Tørset, Stuthaugen og Nedgård, og gir dermed et totalt areal på 463 dekar. Planområdet omfatter ca. 9,5 km ny E6 fra Nedgård ved kommunegrensen til Oppdal og fram til Toset i Rennebu kommune.

Utvidet areal berører eiendommene 225/1, 226/1, 248/1 og 248/3.

Planarbeid
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t nord for rv. 3, og ny to-/trefelts veg med fartsgrense 90 km/t sør for rv. 3. Inkludert i reguleringsplanen inngår nytt planskilt kryss med rv. 3 samt omregulering for en delstrekning langs E6 Ulsberg – Vindåsliene (planid: 2018001). 

Planprogrammet lå på høring i høst og ble vedtatt av kommunestyret i Rennebu kommune 10. desember 2020. Planprogrammet, sammen med tidligere varsel, kan sees på hjemmesiden til Nye Veier og Rennebu kommune

Tiltakshaver er Nye Veier. Rambøll bistår med reguleringsprosessen.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes til

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17b
7043 Trondheim

Eller per e-post: arkivtrd@nyeveier.no


Frist for innspill til planen er 04.03.21.


Har du spørsmål om planarbeidet kan du kontakte:

Arild Mathisen, prosjektsjef i Nye Veier: 477 52 696
eller
Jan Olav Sivertsen, planprosessleder i Nye Veier: 915 46 871

 

Dette varselet gjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

 

Bilder