Varsel om utvidelse av planområdet E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier varslet planoppstart og høring av planprogram for E6 Gyllan-Kvål 13.01.21. Nå utvides planområdet noe på enkelte steder. Dette er avklart med Melhus kommune som er planmyndighet.

Behovet for utvidelse er knyttet til følgende tema (se nummer i kartet):

  1. Utvidelse for økt radius i kurver iht. krav fra Statens vegvesen
  2. Utvidelse for anleggstilkomst og midlertidig bruk i anleggsperioden
  3. Utvidelse for tilrettelegging av vanntilførsel
  4. Utvidelse for å ivareta hensyn til naturmangfold, grunnundersøkelser og ev. stabiliserende tiltak
  5. Utvidelse for erosjonssikring
  6. Utvidelse for å vurdere annen brukonstruksjon


Dette er i hovedsak mindre områder, men på Hovin er det en større utvidelse av planområdet. Årsaken til den relativt store utvidelsen er at det utføres grunnundersøkelser for å kartlegge ev. kvikkleirefaresoner. Disse grunnundersøkelsene pågår, og det er derfor tatt med et stort areal for å kunne utføre ev. stabiliseringstiltak dersom det viser seg å være nødvendig. Dette arealet er med andre ord ikke aktuelt areal for selve vegtraséen.

 

Merknader og innspill 

Alle nye synspunkter, innspill eller opplysninger du mener Nye Veier bør kjenne til som følge av utvidelse av planområdet, kan sendes skriftlig innen 01.07.21 til én av følgende kanaler: 

  • Altinn (for de som er varslet via Altinn) 
  • E-post: arkivtrd@nyeveier.no 
  • Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim


Innspill som ble sendt ved varsel om oppstart og høring av planprogrammet trenger ikke gjentas, da de allerede inngår i plangrunnlaget.

Dersom det er spørsmål til planarbeidet, kan disse rettes til: 

Jan Olav Sivertsen, planprosessleder i Nye Veier
915 46 871
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no


Lars Bjørgård, prosjektsjef i Nye Veier
913 39 511
lars.bjordgaard@nyeveier.no

 

Planen utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. Planarbeidet utføres av Nye Veier AS med Norconsult AS som rådgiver. Planprogrammet behandles for fastsettelse i Melhus kommune 1. juni 2021.

 

Her finner du planprogrammet med vedlegg. 

Bilder