Prøveprosjekt om arkeologi gir raskere veiåpning

Riksantikvaren og Nye Veier starter et prøveprosjekt knyttet til automatisk fredete kulturminner på E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Riksantikvaren åpner for at arkeologiske undersøkelser kan skje basert på en vedtatt kommunedelplan for strekningen. Gjennomføringen av prøveprosjektet kan bety at E39 blir tidligere ferdig for trafikanten.

For Nye Veier er det en målsetting å få ferdig firefelts motorvei raskere til trafikantene. I dag kan arkeologiske undersøkelser først gjennomføres når reguleringsplanene er vedtatt. Dagens praksis kan bety at start på anleggsarbeidet på dette prosjektet kommer både ett og to år etter at kommunene har vedtatt reguleringsplanene. Prøveprosjektet kan ha betydelige, positive samfunnsøkonomiske konsekvenser hvis veien kan åpnes tidligere.

Kulturminneloven åpner for at de nødvendige avklaringer kan gjøres på overordnet plannivå. For veianlegg er det begrensede hjemler og praksis med å bruke denne åpningen.
- Nye Veiers plan er å starte anleggsarbeidet så raskt som mulig etter at reguleringsplanene er vedtatt. Det krever at nye metoder brukes. Vi opplever at samarbeidet mellom veisektoren og kulturminneforvaltningen er godt for å se på disse mulighetene. Nye Veier vet at kulturminneforvaltningen strekker seg langt for effektiv og forutsigbar gjennomføring. Dette prøveprosjektet gir oss muligheten til å faktisk prøve ut om det er mulig å få trafikksikker vei raskere til trafikantene. Tidligere arkeologiske undersøkelser basert på en kommunedelplan gir en samfunnsøkonomisk gevinst, som gir mer vei for skatte- og bompengene, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for plan og samfunnskontakt i Nye Veier.

Forslaget til kommunedelplan for E39 mellom Lyngdal og Ålgård gir en flere hundre meter korridor. Innenfor denne korridoren skal Nye Veier finne den veilinjen som gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det kan bety at det blir gjort registeringer og utgravinger på andre steder enn der veien blir liggende.
- Riksantikvaren er opptatt av at utgravingene fortsatt blir begrenset så mye som mulig innenfor den vedtatte kommunedelplanen. Dette er et spennende prosjekt, som er geografisk avgrenset til denne strekningen. Kulturminneforvaltningen skal bidra til å effektivisere bruken av offentlige ressurser. Derfor er vi positive til ideen og prosjektet, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren.

Registrering og forvaltning av de automatisk fredede kulturminnene på denne strekningen ivaretas av en rekke med instanser. Med i dette prosjektet er Riksantikvaren, Vest - Agder fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Kulturhistorisk museum og Arkeologisk museum i Stavanger. Hvis planen områder omfatter vann/sjøområder må også Norsk Maritimt museum i Vest - Agder og Stavanger maritime museum i Rogaland involveres.

Bilder