Planprosess i Nye Veier

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene.

Godt kunnskapsgrunnlag og medvirkning gir bedre planer

Når en vei skal bygges er det kommunepolitikerne som vedtar endelig veitrasé og detaljløsninger i utbyggingen. Politikerne gjør vedtak på grunnlag av vurderinger og anbefalinger fra Nye Veier og innspill som har kommet inn ved offentlige ettersyn og høringer. Nye Veier sender sin anbefaling til kommunen for behandling og politikerne beslutter og fatter endelig vedtak.

For å utvikle gode planprosjekter er det nødvendig med kunnskap om lokale forhold. Derfor er det viktig at de som kan bli berørt av eller interessert i en veiutbygging kommer med innspill. Det blir bedre planer når kommuner, offentlige etater, organisasjoner, grunneiere og innbyggere deltar i planprosessen og kommer med innspill. Hensikten med innspill er å få bedre innsikt i lokale problemstillinger som kan være relevant i planprosessen og for utarbeiding av løsninger. 

Nye Veier etablerer digitale portaler som tilrettelegges slik at alle kan komme med innspill. Nye Veier samarbeider også med kommunene om medvirkning og gjennomfører informasjonsmøter, åpne kontordager eller lignende. 

Interkommunalt plansamarbeid

I noen av Nye Veier sine planprosjekter har kommunene organisert arbeidet i et interkommunalt plansamarbeid. Det er et samarbeid mellom to eller flere kommuner når de mener det er hensiktsmessig for å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper. Interkommunalt plansamarbeid er beskrevet i plan- og bygningsloven, men det er ikke mange eksempler på interkommunalt plansamarbeid i veibygging i Norge. 

I 2018 startet et interkommunalt plansamarbeid mellom åtte berørte kommuner og Nye Veier for utarbeidelse av kommunedelplan E18 Dørdal –Grimstad. Det ble etablert et styre for plansamarbeidet og ordførerne representerte den enkelte kommunen. De åtte kommunene som inngår i plansamarbeidet er Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Det er første gang at et slikt plansamarbeid ble etablert i et veiplanleggingsprosjekt i Norge. Dette prosjektet var også første gang Nye Veier utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning. Høsten 2019 hadde alle åtte kommunene vedtatt kommunedelplan for strekningen. Et annet eksempel på interkommunalt plansamarbeid er arbeidet med utarbeidelse av kommunedelplan på strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger.

Planfasene

Samferdselsdepartementet har tatt en tydeligere rolle i arbeidet med nasjonal Transportplan. Det legges opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en tidligere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter. Nasjonal transportplan utarbeides av Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor og Nye Veier, og omhandler prioriteringer innen samferdselssektoren de neste 12 årene. Disse prioriteringene danner utgangspunktet for hvilke tiltak som skal planlegges og bygges de neste årene. Store tiltak som er omtalt i NTP, må gjennom ulike planfaser før tiltaket kan bygges.