Porteføljeprioritering

Nye Veiers portefølje omfatter 530 km riksveg og tilhørende sideveinett. Selskapet skal planlegge og gjennomføre utbygging innen 20 å. Nye Veier vil også være ansvarlig for drift og vedlikehold på disse veistrekningene.

Her kan du lese mer om porteføljeprioriteringen styret i Nye veier gjorde i desember 2016 Nye Veier sine prioriterte veistrekninger

Nye Veier har i oppgave å bidra til helhetlig utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet og en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge. Selskapet har valgt en prioriteringsmetodikk hvor hele selskapets portefølje gjøres gjenstand for prioritering to ganger per år. Strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Ved første porteføljeprioritering ble det lagt vekt på følgende forhold: Hvor lønnsomme de ulike prosjektene er for samfunnet, ulykkesbelastning på strekningene, i hvilken grad de ulike strekningene kan bygges helhetlige og i lengre strekk, krav fra EU om sikring av tunneler – samt hvilken merverdi de gir for lokalsamfunnene. Prosjektenes modenhet – det vil si hvor klare de er for å starte utbygging – vurdert spesielt i første fase.

Sist oppdatert: januar 5, 2017