Møter ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget, 2021

I forbindelse med at reguleringsplanforslag for strekningen E18 Tvedestrand – Bamble var ute til offentlig ettersyn og høring ble det avholdt fysiske informasjonsmøter i de seks berørte kommunene og åpne kontordager. Informasjonsmøtene ble streamet og er tilgjengelig i opptak, se nedenfor.
Formålet med ny E18

Formålet med utbygging av ny E18 fra Tvedestrand til Bamble er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten. Detaljreguleringsplanen omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. Planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid.

Link til opptak av informasjonsmøtene som ble avholdt i august

I august 2021 avholdt de seks kommunene som berøres av planforslaget informasjonsmøter i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Formålet med informasjonsmøtene har vært å informere om planforslaget, fremdrift, status og hvordan man kunne gi innspill til planforslaget.

Kragerø

https://www.youtube.com/watch?v=xAVMIFw_q5M&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=1

Vegårshei

https://www.youtube.com/watch?v=eLG2perpNfo&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=2

Gjerstad

https://www.youtube.com/watch?v=nJRTInuQwn8&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=3

Risør

https://www.youtube.com/watch?v=oPoX3O2KTpQ&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=4

Bamble

https://www.youtube.com/watch?v=rrJnHhjAB1s&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=5

Tvedestrand

https://www.youtube.com/watch?v=nlDZ0bKWdi0&list=PL62ahTf0A2od9bb6WqxepRvyEWUmEjE_r&index=6

Digital løsning for å komme med innspill

Forslaget til reguleringsplan er tilgjengelig på nyeveier.no. Det ble opprettet en digital løsning for å komme med innspill for å forenkle mulighetene for å komme med innspill. Fristen for innsending av innspill gikk ut 15.september 2021.

Åpne kontordager avholdt i september

Nye Veier inviterte til åpne kontordager for grunneiere, lag og foreninger og andre berørte. Dette som et tilbud til de som ønsket å komme i direkte kontakt med Nye Veier. Merk at alle innspill til forslaget til reguleringsplan må legges inn i den digitale løsningen, sendes pr. e-post eller brev.

De åpne kontordagene ble avholdt på Tvedestrand Fjordhotell, Heimat, Brokelandsheia og Nye Veiers prosjektkontor på Rugtvedt. Det ble satt av inntil 20 minutter til hvert møte. Det var krav om forhåndspåmelding. Informasjonsmøtene og åpne kontordager ble gjennomført i henhold til gjeldende føringer fra FHI og eventuelle lokale bestemmelser ang COVID-19.