Om prosjektet

Prosjektet for planlegging og utbygging av ny E18 fra Tvedestrand til Bamble strekker seg gjennom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand. Strekningen er ca. 54 km lang og går gjennom fylkene Agder og Vestfold og Telemark. Nye Veier har startet arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Hensikten er å bidra til at den planlagte veien skal bli et økonomisk realiserbart utbyggingsprosjekt og at bærekraften i prosjektet øker.

 

Dagens vei

Det er flere utfordringer med dagens vei knyttet til veistandard, bruk av midtdeler og fartsgrense. Det er både tofeltsvei med og uten midtdeler og fartsgrensene varierer fra 70 km/t til 90 km/t. Årsdøgntrafikken varierer mellom 8 000 og 10 000 (ÅDT, 2018). I perioden 2009–2019 er det registrert 129 ulykker på strekningen, med til sammen 3 drepte, 3 svært alvorlig/alvorlig skadde og 123 lettere skadde. Dagens E18 Tvedestrand – Bamble er utbygd med midtdeler i forskjellige etapper med seineste utbygging i 2014 i Kragerø. Utbyggingen av midtrekkverk og de varierende breddene medfører redusert framkommelighet på strekningen. Dette gjør seg særlig gjeldende ved hendelser på veien og det er heller ingen god omkjøringsvei på store deler av strekningen som påvirker reisetiden i stor grad.

 

Mål for planarbeidet

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 er det overordnede og langsiktige målet for transportsektoren i Norge. I Nasjonal Transportplan er det utviklet fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden som illustrert i figuren nedenfor.

 

 

Et bærekraftig utbyggingsprosjekt

Målene i Nasjonal Transportplan er føringer for plan- og utbyggingsprosjektene i Nye Veier sin prosjektportefølje. Nye Veier skal arbeide for å oppnå lavere klimagassutslipp og redusert klimafotavtrykk. Et viktig område i Nye Veiers klima- og miljøstrategi er mål og tiltak for å øke bærekraften i prosjektene. Innen området arealbeslag og naturmangfold er et av målene å redusere den negative påvirkningen på verdifulle arealer og naturmangfold. Det er også et mål at Nye Veier skal arbeide for økt gjenbruk der det er grunnlag for det. Begge disse målene er det mulig å oppnå gjennom arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble.

Prosjektet skal sertifiseres etter en global klassifiseringsstandard ved navn Ceequal

 

Verdioptimalisering

Verdioptimalisering innebærer at Nye Veier skal vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Videre skal det gjennomføres en verdianalyse på eksisterende reguleringsplanforslag. Dette innebærer å vurdere muligheter for kostnadsreduksjoner og opprettholde nytten for trafikantene i form av redusert reisetid og økt trafikksikkerhet. Nye Veier skal også vurdere merknadene og innsigelsene på eksisterende reguleringsplanforslag.

Nye Veier har utviklet to konsepter som grunnlag for å komme fram til et løsningsforslag. Det ene konseptet er optimalisering av reguleringsplanforslaget for strekningen som foreligger fra 2021, men som ikke er vedtatt. Det andre konseptet bygger på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Arbeidet med konseptene vil gi mer kunnskap for eksempel om veistandard, landskap og miljø før selve reguleringsplanprosessen for prosjektet kan videreføres.  Konseptene ble presentert i et styremøte i det interkommunale plansamarbeidet med kommunene 29. april 2022 der også representanter for de to berørte fylkeskommunene, Statsforvalter og øvrige myndigheter var til stede. 

Nye Veier arbeider for mer fleksibilitet i valg av veiløsninger og veistandard for de strekningene og prosjektene hvor en utvikler eksisterende vei. På deler av strekningen er det tre-feltsvei som kan utvides til fire felt. En vurdering av dette blir en del av det videre arbeidet. Når det gjelder handlingsrommet innenfor veinormaler eller mulighetene for fravik er Nye Veier i dialog med Vegdirektoratet.

Forslag til reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Bamble var høsten 2021 ute til offentlig ettersyn og høring. Summen av innkomne merknader og innsigelser viste at det ikke er tilslutning til planforslaget slik det foreligger.

Rammen for prosjektet er 11, 3 milliarder kroner i tråd med den vedtatte bompengeproposisjonen.

 

Organisering

Det videre arbeidet skjer i samarbeid med en ekstern samarbeidsgruppe bestående av Statsforvalter, Agder og Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Norges vassdrags- og energidirektorat, Mattilsynet og Statens vegvesen. I tillegg er det et samarbeid mellom Nye Veier og kommunene gjennom styret i det interkommunale plansamarbeidet.

Kommunene har siden 2018 inngått i et interkommunalt plansamarbeid (IKP) etter plan- og bygningslovens kap 9. Dette ledes av et styre som kan fatte prosessledende beslutninger etter plan og bygningsloven, som for eksempel varsle planoppstart, sende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring, samt anbefale kommunene og vedta forslag til reguleringsplan. IKP består av de åtte kommunene Bamble, Kragerø, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Kommunene har ansatt en plankoordinator for å koordinere og samordne kommunenes arbeid i plansamarbeidet. Arendal kommune er sekretariat.

 

Kontakt oss

Stian Blindheim, Prosjektleder plan i Nye Veier

stian.blindheim@nyeveier.no