Beskrivelse av strekningen Bue til Ålgård

Ny E39 mellom Bue og Ålgård er en del av Nye Veier sitt prosjekt E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Bygging av ny E39 skal binde regionen sammen, skape et større bo- og arbeidsmarked, gi kortere reisetid og langt bedre sikkerhet for trafikantene. Målsettingen er samtidig å redusere utslippet av klimagasser og andre miljøkonsekvenser.

Reguleringsplan for E39 Bue - Ålgård skal bidra til at de sektorpolitiske målene i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 nås (Det kongelige samferdselsdepartement, 2017).

Nasjonal transportplan sine hovedmål er:
- Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
- Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
- Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser

Videre gjelder følgende delmål for planprosjektet:
- Samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt
- Sikre økt framkommelighet og trafikantnytte
- Fornøyd lokalsamfunn, naboer og berørte grunneiere
- Minimere negative effekter for de ikke-prissatte konsekvensene

Ny E39 skal bygges som en firefelts motorvei (H3) og fartsgrense 110 km/t. Det vises til kapittel 4.7 i planforslaget for føringer knyttet til valg av veistandard.

Varslingsgrensen for planarbeidet ble i utgangspunktet satt i grensen for planforslag til kommunedelplan for E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård, og utvidet langs utvalgte deler av kommunedelplanen sin korridor. Dette ble gjort for å kunne optimalisere veilinjen og vurdere alternative linjeføringer. Forslaget til detaljregulering ligger i all hovedsak innenfor avgrensningen av kommunedelplanen. Planområdet omfatter noe omlegginger av lokal- og sideveinett.


Oppstart av planarbeidet ble gjennomført våren 2020.