Arkeologi på nye veier

Riksantikvaren og Nye Veier har et prøveprosjekt knyttet til automatisk fredete kulturminner på E39 mellom Lyngdal og Ålgård. Arkeologiske undersøkelser kan skje basert på en vedtatt kommunedelplan. Dette kan bety at E39 blir tidligere ferdig.

For Nye Veier er det en målsetting å få ferdig firefelts motorvei raskere til trafikantene. I dag kan arkeologiske undersøkelser først gjennomføres når reguleringsplanene er vedtatt.

Prosjektet Arkeologi på nye veier kan bety at veien kan åpnes tidligere. Prosjektet ledes av Riksantikvaren og Nye Veier. Prosjektet har viktige partnere med for å kunne gjennomføre registreringer og utgravinger på en effektiv måte.

Riksantikvaren
Stavanger maritime museum
Arkeologisk museum Universitetet i Stavanger
Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo
Norsk maritimt museum
Rogaland fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune

Registreringer og utgravinger innenfor kommunedelplanen ble startet sommeren 2019. Det ble gjort registreringer, funn og gjennomført utgravinger i området fra Bue i sør til Klugsvatnet i nord.

Dette unike prøveprosjektet kan ha positive samfunnsøkonomiske konsekvenser hvis veien kan åpnes tidligere. Dagens praksis kan bety at start på anleggsarbeidet på dette prosjektet kommer både ett og to år etter at kommunene har vedtatt reguleringsplanene.
- Nye Veiers plan er å starte anleggsarbeidet så raskt som mulig etter at reguleringsplanene er vedtatt. Det krever at nye metoder brukes. Vi opplever at samarbeidet mellom veisektoren og kulturminneforvaltningen er godt for å se på disse mulighetene. Nye Veier vet at kulturminneforvaltningen strekker seg langt for effektiv og forutsigbar gjennomføring. Dette prøveprosjektet gir oss muligheten til å faktisk prøve ut om det er mulig å få trafikksikker vei raskere til trafikantene. Tidligere arkeologiske undersøkelser basert på en kommunedelplan gir en samfunnsøkonomisk gevinst, som gir mer vei for skatte- og bompengene, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for plan og samfunnskontakt i Nye Veier.

Forslaget til kommunedelplan for E39 mellom Lyngdal og Ålgård gir en flere hundre meter korridor. Innenfor denne korridoren skal Nye Veier finne den veilinjen som gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det kan bety at det blir gjort registeringer og utgravinger på andre steder enn der veien blir liggende.

- Riksantikvaren er opptatt av at utgravingene fortsatt blir begrenset så mye som mulig innenfor den vedtatte kommunedelplanen. Dette er et spennende prosjekt, som er geografisk avgrenset til denne strekningen. Kulturminneforvaltningen skal bidra til å effektivisere bruken av offentlige ressurser. Derfor er vi positive til ideen og prosjektet, sier avdelingsdirektør Leidulf Mydland hos Riksantikvaren.

 

Kontakt: Line Murphy, formidlingskoordinator arkeologi, mail: line.murphy@nyeveier.no

 

Bilder