Fakta om prosjektet

25. juni 2021 vedtok Kommunal- og Moderniseringsdepartementet statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Sandnes. Vedtaket gjelder strekningen fra kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord til Ålgård. Det foreligger ingen vedtatt plan for strekningen Lyngdal vest gjennom Kvinesdal til Flekkefjord. Det må derfor gjennomføres alternativsøk for strekningen fra Røyskår i Lyngdal til kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med konsekvensutredning. Nye Veier leder arbeidet med å utrede denne nye korridoren med kommunene som planmyndighet.

Ny planprosess har følgende forutsetninger:

• Konsekvensene for ny korridor skal sammenlignes med korridoren for vedtatt E39 i Lyngdal og utredet korridor i Statens vegvesens kommunedelplanforslag for E39 Lyngdal vest – Ålgård.

• Det skal gjøres en vurdering opp mot en redusert standard for ny E39 med stor grad av gjenbruk av eksisterende E39 over Kvinesheia. Det vises til planbeskrivelsen kap. 8.1 Statens vegvesens anbefaling.

Veien er et ledd i det større samferdselsprosjektet om å etablere ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Den nye veien vil i tillegg til å øke trafikksikkerheten, knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion og bidra med å gjøre reisetiden mellom de største byene på sørvestlandet vesentlig lavere.

Vedtak av statlig kommunedelplan for Lyngdal vest - Sandnes, her.

 

Se film om Hva en vei betyr - egentlig.