Planprosess

Her finner du informasjon om planprosessen, de forskjellige fasene og alle plandokumenter.

 

Fremdrift pr. september 2022

 

Dette har skjedd så langt:

16.06.2022: Behandling og fastsettelse av planprogram i kommunestyret i Lyngdal

18.05.2022: Behandling og fastsettelse av planprogram i kommunestyret i Kvinesdal

19.04.2022: Innspill til høring av planprogram med utsvaring (72 merknader)

18.03.2022: Tilleggsvarsling til høring av planprogram og anbefaling av korridor: "Videre optimalisering og detaljering av anbefalt linje"

28.02.2022: Høring av planprogram og anbefaling av korridor

15.09.2021: Oppstart av reguleringsplan E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

I samsvar med pbl. §§12-1, 12-8 ble det 15. september 2021, varslet oppstart av detaljreguleringsplan i forbindelse med fremtidig E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal. Reguleringsplanarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger § 6. I samsvar med pbl. § 12-9 ble planprogram med finsilingsrapport sendt på høring og offentlig ettersyn 28. februar 2022, med frist for innspill 19. april 2022.

Dokumentene er sendt til berørte grunneiere og høringsinstanser og tilgjengeliggjort på Lyngdal og Kvinesdal kommunes nettsider i tillegg til prosjektnettsiden. Varsel om oppstart og høring av planprogram er også kunngjort i avisene. 

Lyngdal og Kvinesdal behandler og fastsetter planprogrammet politisk. Kvinesdal fastsatte planprogrammet 18. mai 2022. Lyngdal kommune behandlet planprogrammet i kommunestyret den 16.juni 2022.