Offentlig ettersyn av planforslag E39 Mandal-Lyngdal øst i Lyngdal kommune

Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni å legge ut forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.

Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no.
Nye Veier er opptatt av å gjøre planmaterialet tilgjengelig for publikum. Til dette er flere digitale hjelpemidler tatt i bruk. Planens hovedtrekk og løsninger er samlet i en mulitimediepresentasjon, samt gjenspeiles i digital kartinnsynsløsning. Disse, og planen som helhet, er tilgjengelig for alle via prosjektnettsiden.
Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering.
Nye Veier er forslagstiller, og har engasjert Sweco Norge AS for å bistå i planarbeidet. Berørte grunneiere blir tilskrevet.

Synspunkt eller innspill
Nye Veier ber om at innspillene til planforslaget i Lyngdal må sendes inn skriftlig. Dette kan gjøres ved å bruke en av følgende kanaler:

• kartportalen DinE39 på www.e39mandal-lyngdal.no
• epost: E39ML@sweco.no
• post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold,
Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo.

Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger må være Nye Veier i hende innen 20. august 2021.

Folkemøter
Nye Veier vil invitere til digitalt informasjonsmøte i forbindelse med høringen av planforslaget i Lyngdal i uke 32. Lenke til informasjonsmøtene publiseres på prosjektnettsiden. Informasjonsmøtene vil bli tatt opp og legges ut på nettsiden i etterkant.

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:
Håkon Lohne, Prosjektleder Nye Veier, tlf. 479 72 727
Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver Sweco, tlf. 930 16 226
Britt Alice Oseassen, saksbehandler, Lyngdal kommune, Britt.Alice.Oseassen@lyngdal.kommune.no

Bilder