Fakta om E6 Moelv - Øyer

Nye Veier bygger ny E6 fra Moelv til Øyer i Innlandet. Veistrekningen blir 43 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. Hele strekningen er planlagt ferdig innen utgangen av 2025.

Motorveien går gjennom kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer. Det skal bygges ny firefelts motorveibru over Mjøsa litt sør for eksisterende Mjøsbru. Fra Biri til Øyresvika skal den nye veien følge dagens trase. Forbi Lillehammer blir det tunnel på vestsiden av Lågen og ny bru over Lågen ved Hovemoen. Nord for krysset ved Storhove skal det bygges tunnel forbi Fåberg. Videre nordover skal veien følge dagens trase gjennom Ensby til Øyer.

Hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet samt tilgrensende regioner. Veiprosjektet knytter sammen kommunene i Mjøsområdet, samt omliggende områder, med en samlet befolkning på over 200 000 innbyggere.

Prosjektet er også svært viktig i arbeidet med å knytte regioner tettere sammen. Den nye veien har stor betydning for både person- og godstransport for Osloområdet, Trøndelag og ikke minst på Nordvestlandet. Motorveien er også viktig med tanke på at Innlandet har Norges største hytteområde og stor helge- og ferieutfart både sommer og vinter.

Det passerer pr. i dag 10000 – 17000 kjøretøy pr. døgn på strekningen, alt ettersom hvor på strekningen vi måler.

Utbyggingen av E6 Moelv – Øyer er en naturlig videreføring av Nye Veiers utbygging av E6 Kolomoen – Moelv. Denne strekningen (43 km) åpner i løpet av 2020.

Når E6 Moelv – Øyer står ferdig i 2025 blir det mulig å kjøre mellom de store mjøsbyene på ca. 30 minutter. Fra Øyer i nord blir det mulig å kjøre nesten 800 kilometer på sammenhengende firefelts motorvei til Trelleborg lengst sør i Sverige.

Utbyggingsprosjektet er kostnadsberegnet til ca. 11 milliarder kroner. Til sammenligning så ble det investert omtrent 5,5 milliarder i anleggene til OL på Lillehammer i 1994. (Omregnet til dagens kroneverdi).

Prosjektet er finansiert med statlige midler og en bompengeandel. Oppland fylkeskommune stiller garanti for bompengeselskapets låneopptak. Prosjektet er prioritert for utbygging med planlagt byggestart høsten 2020 og første delåpning i 2023. Prosjektet er planlagt ferdig innen utgangen av 2025.

Nye Veier bygger lange strekninger og planlegger helhetlig. Slik klarer Nye Veier å bedre ressursutnyttelsen, redusere klimagassutslippene og redusere kostnadene.

Fremtidens infrastruktur
Nye Veier følger kravet i Nasjonal transportplan om å redusere utslippene fra bygging av veier med 40 prosent innen 2030. Dette ser vi at vi allerede klarer på E6 strekningen fra Kolomoen til Moelv ved at vi lar entreprenørene konkurrere på reduksjon av klimagassutslipp.

Et viktig tiltak for å redusere utslippene er å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien. På strekningen Moelv – Øyer skal Nye Veier ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Målet er å gjenbruke 50 – 60 prosent av eksisterende E6. Nye Veier følger de nasjonale målene og retningslinjene om å begrense tap av landbruksarealer. Dette gjelder både eksisterende matjord og dyrkbare arealer.

At entreprenørene konkurrerer på reduksjon av utslipp fører til at de gjør bevisste materialvalg og at de for eksempel reduserer unødig omfang av betong og stål. Entreprenørene sørger også for å minimere flytting av masse og i størst mulig grad erstatte vegetasjon som går tapt under byggingen. Med fremtidige transportløsninger bestående av nullutslippsteknologi, som for eksempel biler, busser og lastebiler som driftes med elektrisitet eller hydrogen, blir den nye motorveien i Innlandet en viktig del av fremtidens moderne infrastruktur. 

Lågendeltaet naturreservat
Nye E6 skal passere i bru over Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Området har nasjonal verneverdi. Nye Veier skal løse miljøforpliktelsene gjennom dette sårbare området på en god måte. Veien og brua som skal bygges over Lågen krever betydelige inngrep. I planleggingen fremover er vi derfor opptatt av finne løsninger som minimerer totalinngrepet og som ivaretar miljøet på best mulig måte.

I anleggsperioden skal det sårbare dyrelivet forstyrres minst mulig. Uønskede arter skal ikke spres og vannmiljøet skal beskyttes. Det skal ikke være særlig støyende anleggsvirksomhet i den viktige hekke- og rasteperioden på våren. Nye Veier har en egen miljørådgiver som deltar både i planleggingsfasen og under selve utbyggingen.

Nye Veier har bred erfaring fra bygging gjennom naturreservat med enda sterkere vern, blant annet fra utbyggingen av E6 gjennom RAMSAR-området i Åkersvika ved Hamar. I dette området forholder både Nye Veier og vår totalentreprenør seg til en rekke tydelige krav. Fra oppstarten for snart to år siden har vi ingen alvorlige miljøhendelser og samarbeidet mellom byggherre, totalentreprenør og myndigheter fungerer svært godt. Nye Veier legger til grunn samme gode prosess ved utbyggingen av Moelv – Øyer.

>> Les mer om planlegging og medvirkning

>> Les mer om grunnerverv