Møter og medvirkning

Under arbeidet med å komme frem til en reguleringsplan er det to formelle høringsrunder, der alle som ønsker det kan komme med innspill til planen. Første runde med innspill og medvirkning på dette prosjektet ble gjennomført i 2019, i forbindelse med oppstart av planprosjektet, og er nå avsluttet. En andre runde med mulighet for innspill vil bli gjennomført når et planforslag er utarbeidet, og lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Andre runde forventes gjennomført i løpet av 2023. Som en del av medvirkningen i planarbeidet har Nye Veier dialog med lokalbefolkningen, næringslivet, interesseforeninger, kommunale og regionale myndigheter. Det er et overordnet mål for Nye Veier at forslaget til reguleringsplan kan balansere de forskjellige interessene på en god måte.