Nå starter prøvepelingene i Mjøsa

I løpet av de neste ukene skal det gjennomføres flere prøvepelinger for den nye Mjøsbrua. Hensikten er å samle inn flere data om grunnforholdene i Mjøsa.

Prøvepelingene starter opp fra 1.desember og er planlagt ferdig i løpet av
midten av januar.

– Prøvepelingene er viktig for å kunne få mer kunnskap om grunnforholdene i
Mjøsa. Resultatene skal brukes som grunnlag for valg av brutrasé for ny Mjøsbru,
sier prosjektutviklingssjef i Nye Veier, Jarle Kristian Tangen.

Lekter med kran

Bildetekst: Beboere langs Mjøsa vil se store maskiner i sving i tiden fremover. Riggen
på Mjøsa vil bestå av en større beltekran på lekter og en løs hammer. Prøvepelingen
skal blant annet gi kunnskap om beregninger av stabiliteten og bæreevnen for
fundamentene som skal brukes i byggingen av den nye Mjøsbrua. Foto: Bane NOR.

Forberedelser og mobilisering av utstyr startet i september. Selve kranen, rør og
annet utstyr skal nå taues med taubåt fra Tangenvika til Moelv og ferdigstilles i
løpet av noen dager.

Internasjonal interesse
Det skal rammes fem peler fra flåte ned til antatt riktig nivå nede i sjøbunnen, og
arbeidene skal utføres med peler og utstyr som er tilnærmet i samme størrelse
som de permanente pelene for brua.

Pelene som benyttes er cirka 110 meter lange og veier 100 tonn per stk. Hver pel
skal rammes 35-40 meter ned i sjøbunnen, og til det brukes en 440 tonns kran
med en tårnhøyde på cirka 100 meter.

Ifølge fagpersoner i entreprenørselskapet Keller og COWI er det de lengste
pelene som er gjennomført på noen innsjø i verden.

– Vi skal ned hele 76 meter gjennom vann og gytje og så hamre 39 meter ned i
sjøbunn, og det er ganske spesielt at det hele skjer her på Mjøsa. Verken vi eller
Keller som er verdensledende på området har funnet noen dokumentasjon på at
det har vært pelet i en innsjø på et slikt dyp før, forteller Asbjørn Stålesen, senior
prosjektleder i COWI.

Prosjektet har også vakt internasjonal interesse innenfor fagfeltet
fundamentering av bruer.

– Løsningene vi har valgt sammen med Keller og Nye Veier er grensesprengende.
Vi bruker all vår internasjonale ekspertise og erfaring til å regne oss frem til
hvordan vi kan installere pelene og fagfolk i bransjen følger med, fortsetter
Stålesen.

Må forvente en del støy fremover
Det er fem peler på fire forskjellige lokasjoner som skal rammes, og det vil ta
mellom to til tre dager å ramme en pel. Det er selve rammingen av peler som vil
føre til mest støy.

Naboer og folk i nærområdet må derfor forvente mye støy i en periode fremover
når rammingen av peler starter opp. Det vil i hovedsak rammes peler i perioden
mellom kl. 07:00 og 19:00.

Mellom hver pel vil det også være behov for å flytte lekter, rigge til utstyr og
klargjøre ny pel. Dette er arbeid som kan være nødvendig å utføre på kveldstid,
men dette arbeidet skal ikke føre til noe særlig støy.

Det vil gjennomføres støymålinger på utsatte steder på begge sider av Mjøsa, og
det vil være et program som overvåker både ytre miljøpåvirkning og
konsekvenser for vannkvaliteten i Mjøsa.

Siden pelearbeidene skal foregå med tungt utstyr fra flåte, vil også sikkerhet til
mannskapet om bord på flåten følges nøye.

Bildetekst: Alternativ 2 (sør). I planarbeidet er det utredet to alternativer for ny Mjøsbru. Det ene
alternativet er en bru som ligger parallelt med dagen bru, og det andre alternativet
går ca en kilometer sør for dagens bru. Det er det søndre alternativet som nå skal
undersøkes nærmere, siden man har nok data om grunnforholdene fra utbyggingen
av eksisterende bru. Illustrasjon: Cowi

Fakta: E6 Moelv - Roterud
Den planlagte veistrekningen E6 Moelv-Roterud i Innlandet inkluderer en
kryssing av Mjøsa mellom Moelv og Biri.

Nye Veier har ansvar for planlegging, bygging og drift av denne veistrekningen.
Cowi er engasjert som rådgiver og Keller er entreprenørselskapet som skal
gjennomføre selve prøvepelingen.

I planarbeidet er det utredet to alternativer for ny Mjøsbru.
Det ene alternativet er en bru som ligger parallelt med dagen bru, og det andre
alternativet går rundt en kilometer sør for dagens bru. Det er det søndre
alternativet som nå skal undersøkes nærmere, siden man i nord har nok data om
grunnforholdene fra utbyggingen av eksisterende bru.

Kunnskapen fra prøvepelingen vil inngå som en del av grunnlaget for
planleggingen og prosjekteringen for ny firefelts bru fra Moelv til Biri.

Prøvepelingen omfatter måling av:
• Bæreevne for fundamenter i Mjøsbunnen
• Montasjemetoder og montasjeverktøy
• Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
• Støy over og under vann
• Strømning og bølger i vannet
• Partikkelspredning fra omrørte bunnsedimenter

Gjennomføringen av prøvepelingen avhenger av at det ikke blir for kaldt for
hydraulikken og utstyret som skal brukes langs Mjøsa. Blir det for kaldt kan
arbeidet måtte midlertidig utsettes eller stanses.

Et reguleringsforslag for ny Mjøsbru skal etter planen sendes ut i 2024. Et mulig
vedtak om hvor ny Mjøsbru skal bygges kommer tidligst mot slutten av 2024.

Bilder