Om prosjektet

Nye Veier utvikler E6 på strekningen mellom Moelv og Roterud til motorveistandard. Målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6, ved å ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Strekningen som skal utvikles er ca. 11 kilometer lang, og inkluderer blant annet ny Mjøsbru.

 

Mål for planarbeidet

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050 er det overordnede og langsiktige målet for transportsektoren i Norge. I Nasjonal Transportplan er det utviklet fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden som illustrert i figuren nedenfor.

 

 

Et bærekraftig utbyggingsprosjekt 

Målene i Nasjonal Transportplan legger føringer for plan- og utbyggingsprosjektene i Nye Veier sin prosjektportefølje. Vi skal arbeide for å oppnå lavere klimagassutslipp og redusert klimafotavtrykk. Et viktig område i vår klima- og miljøstrategi er mål og tiltak for å øke bærekraften i prosjektene. Et viktig tiltak for å redusere utslippene er å gjenbruke mest mulig av den eksisterende veien.

På strekningen Moelv – Roterud skal Nye Veier ta vare på det som er bra og forsterke veien der det er nødvendig. Målet er å gjenbruke store deler av eksisterende E6. Nye Veier følger de nasjonale målene og retningslinjene om å begrense tap av landbruksarealer. Dette gjelder både eksisterende matjord og dyrkbare arealer.

 

Forutsetninger for planen

Kommunene har avtalt at Nye Veier skal overta oppgavene med å organisere planarbeidet og utarbeide et planforslag. Dette skjer i regelmessig dialog med kommunale og regionale myndigheter. De folkevalgte i kommunen har i et planprogram fastsatt krav til Nye Veiers arbeid med reguleringsplanen.  

Planprogrammet beskriver hva som er formålet med tiltaket, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Et utkast til planprogrammet ble lagt frem høsten 2019, i forbindelse med at det ble offentlig varslet at planarbeidene skulle starte. Planprogrammet for E6 Moelv-Roterud ble revidert etter høringen høsten 2019, og fastsatt gjennom politiske vedtak i Gjøvik kommune 20.02.20 og i Ringsaker kommune 12.02.20.

 

Planområdet

Planområdet strekker seg langs E6 fra Moelv-krysset i Ringsaker, over Mjøsa og nordover til Roterud i Gjøvik kommune. Planområdet omfatter også brua som går over Mjøsa i dag, og arealer som kan bli nødvendige for å få til gode forbindelser for flere ulike trafikantgrupper. Det kan for eksempel dreie seg om arealer som trengs for av- og påkjøringer, gang- og sykkelvei eller stoppesteder for kollektivtransport. 

Plangrensen viser en ytre grense for områder som kan inkluderes i fremtidige reguleringsplaner. Planområdet er større enn det som vil bli fysisk berørt av veitiltaket. Det er fordi vi må ha nok arealer til at vi kan vurdere alternative løsninger. Noe av arealet i planområdet vil også bli midlertidig brukt til rigg- og anleggsområder. I løpet av prosessen kan det vise seg at ikke hele det området som nå er varslet, er aktuelt å ta med i reguleringsplan.   

 

Oversikt over planprosessen
2019

I 2019 startet arbeidet med å utarbeide en ny reguleringsplan. Siden da har Nye Veier utført omfattende registreringer av natur, næring og sosiale interesser i planområdet. Høsten 2019 ble et utkast til planprogram lagt ut til offentlig høring.

2020

I februar 2020 ble planprogrammet fastsatt gjennom politiske vedtak i Gjøvik - og Ringsaker kommune.

2021

Høsten 2021 ble imidlertid planarbeidet restartet ned nye rådgivere. Løsningsforslaget som ble fremmet i tidligere planprogram la opp til liten gjenbruk av dagens E6. En gjennomførelse av det første forslaget ville gitt unødig stort CO₂-avtrykk.

2022

I videre arbeid med reguleringsplanen har det blitt utarbeidet nye løsningsforslag. De nye løsningsforslagene ligger i stor grad utenfor det området som er beskrevet i tidligere planprogram, vedtatt av Ringsaker og Gjøvik kommune i februar 2020. Planprogrammet var ute på høring høsten 2022.

2023

Gjøvik og Ringsaker kommuner fastsatte i februar 2023 Nye Veiers forslag til planprogram, slik at arbeidet med reguleringsplanen kan starte opp. En reguleringsplan vil beskrive en detaljert løsning, og består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Med ønsket fremdrift vil reguleringsplanen sendes på høring høsten 2023 og vedtas i løpet av 2024.

 

Det er for tidlig å si noe om når utbyggingen på strekningen starter opp.

 

Gjeldende planer

Arbeidet med reguleringsplanen vi nå jobber med, baserer seg på kommunedelplanene som er vedtatt av kommunestyret i Ringsaker og Gjøvik kommune. Kommunedelplanene gir på et overordnet nivå føringer for arealbruken i kommunen.

 

Plandokumenter Gjøvik: 

>> Gjøvik kommunes arkivside om E6 Moelv - Roterudopen_in_new

>> Gjøvik kommunes arkivside om planprogram for E6 Moelv - Roterudopen_in_new

Plandokumenter Ringsaker: 

>> Ringsaker kommunes arkivside om E6 Moelv - Roterudopen_in_new 

>> Ringsaker kommunes arkivisde om reguleringsplan for E6 Moelv - Roterudopen_in_new 

>> Ringsaker kommunes arkivside om planprogram for E6 Moelv - Roterudopen_in_new

 

Kontakt oss

Om prosjektet: e-post Harald Monsen, prosjektleder plan, tlf 918 11 628

Om grunnerverv: e-post Frode Pettersen, tlf 977 70 465