Kunngjøring av vedtatt plan

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet – Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan

På vegne av Kvænangen og Nordreisa kommuner, kunngjør Nye Veier AS at forslag til detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet er vedtatt i respektive kommunestyrer:

Kommune 

PlanId. 

Saksnr. 

Vedtaksdato 

Kvænangen kommunestyre 

5429_2020001 

21/16 

24.03.2021 

Nordreisa kommunestyre 

5428_2020002 

23/21 

18.03.2021 

Berørte myndigheter, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet, og naboer til dette, underrettes om vedtaket ved brev/e-postOffentligheten orienteres gjennom annonse i Framtid i Nord. 

Kommunestyrenes planvedtak kan med hjemmel i plan- og bygningsloven, §§ 1-9 og 12-12 påklages til Statsforvalteren innen tre uker etter kunngjøring av vedtatt plan. Eventuelle klager sendes til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post til arkivtrd@nyeveier.no innen 10.05.2021 

Under finnes link til dokumentene. Materialet består av følgende: 

 1. Kunngjøringsbrev til berørte parter og myndigheter 
 2. Vedtaksdokumenter (saksframlegg og protokoll fra kommunestyret)
  1. Nordreisa kommune
  2. Kvænangen kommune
 3. Vedtatt reguleringsplan, bestående av 
  1. Plankart (oversiktskart og 14 kartblad) 
  2. Planbestemmelser 
  3. Planbeskrivelse med 25 vedlegg

 

Spørsmål 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:

 

Nye Veier AS v/prosjektleder Steinar Rask,  

Mobil: 476 16 808 / e-post: steinar.rask@nyeveier.no,

 

eller til Rambøll v/Ulla Sennesvik,  

Mobil: 482 20 730 / e-post: ulla.sennesvik@ramboll.no