Planprosess E6 Gyllan – Kvål

Dette har skjedd så langt:

13.01.21: Oppstart regulering E6 Gyllan-Kvål
25.05.21: Varsel om utvidelse av planområdet
01.06.21: Planprogram E6 Gyllan-Kvål vedtas
03.09.21: Varsel om utvidelse av planområdet
07.04.22: Konsekvensutredning legges ut på høring
26.08.22: Tilleggsrapport legges ut på høring
27.09.22: Nye Veier gir revidert traséanbefaling til formannskapet i Melhus kommune

13. januar 2021 varslet Nye Veier oppstart og høring av planprogram for E6 Gyllan – Kvål. Det markerte starten på planarbeidet for dette prosjektet. Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i Melhus kommune 1. juni 2021, med noen endringer i forhold til Nye Veiers forslag til planprogram. Den mest omfattende endringen var at det skulle utredes et alternativ på østsiden av Gaula mellom Losen og Kvål. I formannskapsmøtet 29. juni fikk Nye Veier mandat til å se på ulike løsninger øst for Gaula, med tilpasning til realistiske tunnelpåhugg vest for Gaula. Siden E6-traseen forbi Evjengrenda må justeres mot øst i forhold til regulert trasé for å ivareta rassikkerhet, gjorde Melhus kommune vedtak om at Nye Veier også skulle konsekvensutrede et alternativ på østsiden av bebyggelsen på denne strekningen.

Konsekvensutredning av traséalternativer
Nye Veier har konsekvensutredet flere traséalternativ langs strekningen Gyllan-Kvål, i henhold til fastsatt planprogram. 

Les mer om hvordan Nye Veier jobber med konsekvensutredningsarbeidet.

Med utgangspunkt i konklusjonene fra konsekvensutredningen (KU), ga Nye Veier en anbefaling om hvilken trasé som bør bygges. I perioden 07.04-29.05.22 kunne man gi innspill til KU og Nye Veiers traséanbefaling.

I høringsperioden kom det krav fra flere myndigheter om at lavere fart må vurderes. Nye Veier har derfor utarbeidet en tilleggsrapport med en mulighetsstudie for veilinjer med dimensjonerende hastighet 100 km/t. Tilleggsrapporten var på høring i perioden 26.08-09.09. 


Trasévalg og reguleringsplanforslag
Etter politisk vedtak om trasé, utarbeides det reguleringsplanforslag for den løsningen som er valgt. Planforslaget utarbeides i henhold til veileder om reguleringsplan samt kart- og planforskriften. Reguleringsplanen sendes på høring og vedtas i kommunestyret på vanlig måte.

Ved høringer vil myndigheter, grunneiere, lag og foreninger samt andre interessenter varsles via Altinn og kunngjøring i aviser. Innkomne merknader vurderes og ev. justeringer innarbeides før saken sendes til politisk behandling i Melhus kommune.

Ta gjerne en titt i vår Medvirkningsportal. I det zoombare kartet kan du se alle traséalternativene, og du kan legge inn dine uformelle innspill. Dette kan være informasjon om naturverdier, dagens bruk av området eller annen informasjon som Nye Veier bør vite om i arbeid med konsekvensutredning, når alternativ skal anbefales og når politikerne skal gjøre sine vedtak. Uformelle innspill vil ikke følge saken til politisk behandling. I kommende høringsperioder kan du også legge inn formelle innspill. De følger saken til politisk behandling.

Melhus kommune er planmyndighet og planen utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. Planarbeidet utføres av Nye Veier AS med Norconsult AS som rådgiver.

Her kan du lese mer om planprosesser i Nye Veier.