E6 Nedgård - Toset

Nye Veier har utarbeidet forslag til reguleringsplan for E6 Nedgård – Toset i Rennebu kommune. Strekningen er ca. 10 km lang, og er en forlengelse i sør av strekningen E6 Ulsberg – Vindåsliene. Det er utarbeidet reguleringsplan for to separate alternativer. Alternativ øst og alternativ vest. Nye Veier anbefaler at alternativ vest vedtas av kommunen, og legges til grunn for utbyggingen.

Plandokumentene finner du på Rennebu kommune sin hjemmeside her.

Høringsperioden for forslag til reguleringsplan ble avsluttet 12. februar 2023.

Innspill styrker kunnskapsgrunnlaget

Ny E6 fra Nedgård til Toset vil påvirke omgivelsene, både under bygging og når anlegget blir satt i drift. Kommunestyret i Rennebu skal vedta ett av alternativene. Mottatte innspill kan ha betydning for kommunestyrets valg av alternativ. 

Offentlige myndigheter, kommuner, næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og andre interessenter kan gi sine innspill. Innspill kan være knyttet til de presenterte tekniske løsningene, vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak, faktiske opplysninger eller eventuelle faktafeil.

Det ble avholdt åpent informasjonsmøte og åpen kontordag i høringsperioden. 

Ofte stilte spørsmål