E18 Langangen-Grimstad

Strekningen E18 Langangen – Grimstad er et av de fire utbyggingsområdene i Nye Veier. Strekningen er delt opp i følgende parseller:

  • E18 Langangen-Rugtvedt Reguleringsplanarbeid pågår.
  • E18 Kjørholt og Bamble tunneler  Strekningen er skilt ut som eget prosjekt under E18 Langangen-Rugtvedt.
  • E18 Rugtvedt-Dørdal Bygges i perioden 2017-2019.
  • E18 Dørdal-Tvedestrand: De involverte kommunene har vedtatt at de vil delta i interkommunalt plansamarbeid for strekningen.
  • E18 Tvedestrand-Arendal  Bygges i perioden 2017-2019.
  • E18 Arendal-Grimstad: De involverte kommunene har vedtatt at de vil delta i interkommunalt plansamarbeid for strekningen.

Det pågår reguleringsplanarbeid for strekningen og etter planen skal reguleringsplanen opp til første gangs behandling november 2017. Veistrekningen er på ca 18 kilometer. I planen inngår ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru og 6 tunneler på tilsammen ca 9 km. I samarbeid med berørte kommuner ønsker Nye Veier å gjennomføre en rask og god planprosess. Rambøll Norge AS er tildelt oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for veistrekningen. Følg oss på Facebook

e18langanngenrugtvedt

Kontrakten for utbygging av E18 Rugtvedt-Dørdal ble gjennomført ettes Best Value Procurement-metoden. Hæhre Entreprenør AS ble i februar 2017 valgt som entreprenør til konkretiseringsfasen. Nye Veier og Hæhre signerte kontrakt 10.mai. Anleggsarbeidene er i gang. Facebook

e18rugtvedtdordal

Nye Veier bygger 23 km ny firefelts motorvei + 14 km fylkesvei på veistrekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Kontrakten er totalentreprise for hele strekningen. 16.desember 2016 ble det inngått kontrakt mellom Nye Veier og AF Gruppen AS. Kontrakten er Nye Veier sin første totalentreprisekontrakt. Anleggsarbeidet er i full gang og hele strekningen åpnes oktober 2019. Følg oss på Facebook

20160512-E18_Tvedestrand-Arendal_N250-Oversiktskart

Prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler består av rehabilitering av nåværende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Prosjektet er en del av den helhetlige E18-utbyggingen gjennom Telemark. Styret i Nye Veier har tildelt Hæhre Entreprnør AS kontrakten og etter planen signeres kontrakt 10.juli. E18 vil være stengt i prosjektperioden.

Sist oppdatert: september 12, 2017