E18 Langangen-Grimstad

Strekningen E18 Langangen – Grimstad er et av de fire utbyggingsområdene i Nye Veier. Strekningen er delt opp i følgende parseller:

  • E18 Langangen-Rugtvedt Reguleringsplanarbeid pågår.
  • E18 Kjørholt og Bamble tunneler  Strekningen er skilt ut som eget prosjekt under E18 Langangen-Rugtvedt.
  • E18 Rugtvedt-Dørdal Bygges i perioden 2017-2019.
  • E18 Dørdal-Tvedestrand: Planarbeid for strekningen har ikke startet opp og kartet viser veistandarden slik den er i dag.
  • E18 Tvedestrand-Arendal  Bygges i perioden 2017-2019.
  • E18 Arendal-Grimstad: Planarbeid for strekningen har ikke startet opp og kartet viser veistandarden slik den er i dag.

Reguleringsplanarbeid for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt pågår. Reguleringsplanen skal ferdigstilles for første gangs behandling i 2017. Veistrekningen er på ca 18 kilometer. I planen inngår ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru og 6 tunneler på tilsammen ca 9 km. I samarbeid med berørte kommuner ønsker Nye Veier å gjennomføre en rask og god planprosess. Rambøll Norge AS er tildelt oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for veistrekningen. Følg oss på Facebook

e18langanngenrugtvedt

1. november 2016 signerte Nye Veier sin første entreprisekontrakt. Kontrakten gjaldt forberedende arbeider, hogst m.m. for å sikre effektiv oppstart av anleggsarbeidet når totalentreprenør er valgt. De forberedende arbeidene har pågått frem mot påske 2017. Kontrakten for utbygging av E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomføres ettes Best Value Procurement-metoden. Hæhre Entreprenør AS ble i februar 2017 valgt som entreprenør og kontrakten signert 10.mai 2017. Følg oss på Facebook

e18rugtvedtdordal

Nye Veier bygger 23 km ny firefelts motorvei + 14 km fylkesvei på veistrekningen E18 Tvedestrand-Arendal. Kontrakten er totalentreprise for hele strekningen. 16.desember 2016 ble det inngått kontrakt mellom Nye Veier og AF Gruppen AS. Kontrakten er Nye Veier sin første totalentreprisekontrakt. Anleggsarbeidet startet opp tidlig i 2017 og hele strekningen åpnes oktober 2019. Følg oss på Facebook

20160512-E18_Tvedestrand-Arendal_N250-Oversiktskart

Prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler består av både rehabilitering av nåværende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Dette prosjektet er en del av utbyggingen av veistrekningen E18 Langangen-Rugtvedt. Konkurransegrunnlaget er sendt ut og fristen for innlevering av tilbud fra entreprenørene er 16.mai 2017. E18 vil være stengt i den perioden tunnelrehabiliteringen og sprengning av nye tunnelløp pågår.

Sist oppdatert: mai 18, 2017