E6 Trøndelag

Hva skjer og hvorfor?
Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut E6 til en trafikksikker firefelts motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 108 km. Her blir det i størst mulig grad blir lagt til rette for 110 km/t.

Utbyggingen vil forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i en region som samles til ett fylke fra 1. januar 2018, med ca. 450 000 innbyggere.

Kostnader ned – samfunnsnytte opp
Da Nye Veier fra 2016 overtok ansvaret for E6-utbyggingen i Trøndelag etter Statens vegvesen, var kostnadsanslaget 28,2 milliarder 2017-kroner. Fordelingen var slik på de to strekningene nord og sør for Trondheim:

  • Ranheim–Åsen: 12,3 mrd.
  • Ulsberg–Melhus: 15,9 mrd., inkludert 400 mill. for Melhus–Skjerdingstad

Nye Veiers klare mål er å redusere investeringskostnadene med 20 prosent på alle strekninger selskapet har ansvar for å bygge ut. Da vil det være mulig å fullføre  hele NV-porteføljen i løpet av tolv år, regnet fra 2016. Dette er åtte år raskere enn det ble lagt opp til i Stortingsmelding 25 som danner basis for opprettelsen av Nye Veier.

Nye Veier prioriterer selv sine prosjekter etter en metodikk som angir veistrekningenes samfunnsøkonomiske snytte. Jo større nytte, jo høyere opp på prioriteringslista.

E6 Ranheim–Åsen er allerede prioritert for snarlig utbygging, og tilbudsgrunnlaget blir utslyst i desember 2017, med sikte på byggestart i 2019. Da kan hele strekningen være utbygd i 2024/25.

E6 Ulsberg–Melhus ble ved siste priortering (høsten 2016) plassert i nedre del av Nye Veiers prosjektportefølje. Det foregår derfor et betydelig arbeid  for å finne kostnadsreduserende tiltak, som for eksempel å fjerne/forenkle kryss, forkorte bruer og tunneler der det er mulig, samt legge om traséer.

Samtidig gjelder det å øke den samfunnsøkonomiske nytten for både E6 sør og nord. Det betyr i særlig grad å forkorte reisetid med å finne optimale løsninger for 110 km/t.

MERK: Lykkes Nye Veier med å redusere kostnader og øke samfunnsnytten, kan E6 Ulsberg–Melhus være fullført ved utgangen av 2027.

Veiselskapet arbeider også aktivt med tidlig byggestart på strekningen Kvål-Melhus sentrum. Forutsetningen er kostnadskutt på 20 prosent.

For fyldigere informasjon (med video), gå inn på E6 sør og nord under kartet. Her ligger også lenker til nyheter, reguleringsplaner og bompengeutredninger.

 

Besøksadresse:
Sluppenveien 17b 7037 Trondheim

Prosjektdirektør:
Johan Arnt Vatnan
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
922 51 113

E6 nord: Ranheim–Åsen

Prioritert for snarlig utbygging av Nye Veier. E6 nord går gjennom kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger. Det er utarbeidet godkjente reguleringsplaner for strekningen Ranheim–Værnes, mens det for Kvithammar–Åsen er godkjent kommunedelplan.

E6 sør: Ulsberg–Melhus

Utbyggingen omfatter 65 km firefelts motorvei gjennom kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. Det meste av strekningen planlegges med en hastiget på 110 km/t. E6 sør er så langt planlagt med 6 tunneler, 18 bruer og 9 trafikkmaskiner.

Sist oppdatert: oktober 28, 2017