E6 Trøndelag

Hva skjer og hvorfor?
Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut E6 som en moderne og trafikksikker firefelts motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på drøyt 10 mil, der det i størst mulig grad blir lagt til rette for 110 km/t. Utbyggingen vil forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i en region som samles til ett fylke fra 1. januar 2018, med ca. 450 000 innbyggere.

Kostnader ned – samfunnsnytte opp
Da Nye Veier fra 2016 overtok ansvaret for det aller meste av E6-utbyggingen i Trøndelag etter Statens vegvesen, var prosjektet til sammen kostnadsberegnet til 28,2 milliarder 2017-kroner:

  • E6 nord, Ranheim–Åsen: 12,3 mrd.
  • E6 sør, Ulsberg–Melhus: 15,9 mrd., inkludert 400 mill. for Melhus–Skjerdingstad

Nye Veiers klare ambisjon er imidlertid å redusere investeringskostnadene med 20 prosent på alle strekninger selskapet har ansvar for å bygge ut. Da vil det være mulig å fullføre  hele NV-porteføljen i løpet av tolv år, regnet fra 2016. Dette er åtte år raskere enn det ble lagt opp til i St. meld. 25 som danner basis for opprettelsen av Nye Veier.

Nye Veier prioriterer selv sine prosjekter etter en metodikk som angir veistrekningenes samfunnsnytte. Jo større nytte, jo høyere opp på prioriteringslista.

E6 nord, Ranheim–Åsen, er allerede prioritert for snarlig utbygging, og tilbudskonkurranse er planlagt i slutten av 2017, med sikte på byggestart i 2019. Da kan hele strekningen være utbygd i 2025/26.

E6 sør, Ulsberg–Melhus, ble ved siste priortering (høsten 2016) plassert temmelig langt ned på Nye Veiers liste over aktuelle utbyggingsprosjekter. Derfor foregår det et betydelig arbeid  for å finne kostnadsreduserende tiltak, som for eksempel å fjerne/forenkle kryss, forkorte bruer, eller legge om traséer der det er mulig. Samtidig gjelder det øke samfunnsnytten for for både E6 sør og nord. Det betyr i særlig grad å finne optimale løsninger for en hastighet på 110 km/t.

MERK: Lykkes Nye Veier med å redusere kostander og øke samfunnsnytten, er 2021/22 sannsynlig byggestart for E6 Ulsberg–Melhus. I så fall er veien fullført i 2027/28.

For mer informasjon, videoer og reguleringsplaner, gå inn på de to strekningene under kartet:

E6 nord, Ranheim–Åsen
E6 sør, Ulsberg–Melhus

 

Besøksadresse:
Sluppenveien 17b 7037 Trondheim

Prosjektdirektør:
Johan Arnt Vatnan
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
922 51 113

E6 nord, Ranheim–Åsen

Prioritert for snarlig utbygging av Nye Veier. E6 nord går gjennom kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger. Det er utarbeidet godkjente reguleringsplaner for strekningen Ranheim–Værnes, mens det for Kvithammar–Åsen er godkjent kommunedelplan.

E6 sør, Ulsberg–Melhus

Utbyggingen er prioritert for utredning, og omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. E6 sør er så langt planlagt med 6 tunneler, 18 bruer og 9 trafikkmaskiner.

Sist oppdatert: juli 19, 2017