E6 Trøndelag

Hva skjer og hvorfor?
Nye Veier i Trøndelag skal bygge ut E6 som moderne motorvei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på drøyt 10 mil. Med dette skal sikkerheten styrkes og trafikkavviklingen bedres. Prosjektet vil stimulere til vekst og utvikling i en region som samles til ett fylke fra 1. januar 2018, med ca. 450 000 innbyggere.

Hva vil nye E6 koste?
Da Nye Veier overtok ansvaret for det aller meste av E6-utbyggingen i Trøndelag etter Statens vegvesen, var prosjektet i alt kostnadsberegnet til 28,2 milliarder 2017-kroner (E6 nord: 12,3 mrd. E6 sør: 15,9 mrd., inkludert 400 mill. for Melhus–Skjerdingstad) Nye Veiers gjeldende kostnadsoverslag for Ranheim–Åsen-utbyggingen er 11,1 mrd. det vil si 10 prosent lavere enn tidligere anslag, går det fram av bompengeutredningen som ble lagt fram 24. april. Reduserte overslag for Ulsberg–Melhus-prosjektet er ikke tallfestet i utredningen, men Nye Veiers prinsipielle ambisjon er kutte investeringskostnadene med 20 prosent på alle strekninger selskapet har ansvar for å bygge ut.

Når bygges veiene?
E6 NORD: Nye Veier har prioritert dette prosjektet for snarlig utbygging, og tilbudskonkurranse er planlagt i slutten av 2017, med sikte på byggestart i 2019. I finansieringsberegningene er det lagt opp til at hele strekningen er utbygd i løpet av en periode på sju år.
E6 SØR: Forutsatt reduserte kostnader og økt samfunnsnytte, er 2021/21 sannsynlig byggestart for Ulsberg–Melhus. I så fall er veien fullført i 2027/28.

For mer informasjon, videoer og reguleringsplaner, gå inn på de to strekningene under kartet:

E6 nord, Ranheim–Åsen
E6 sør, Ulsberg–Melhus

 

Besøksadresse:
Sluppenveien 17b 7037 Trondheim

Prosjektdirektør:
Johan Arnt Vatnan
johan.arnt.vatnan@nyeveier.no
922 51 113

E6 nord, Ranheim–Åsen

Prioritert for snarlig utbygging av Nye Veier. E6 nord går gjennom kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger. Det er utarbeidet godkjente reguleringsplaner for strekningen Ranheim–Værnes, mens det for Kvithammar–Åsen er godkjent kommunedelplan.

E6 sør, Ulsberg–Melhus

Utbyggingen (61 km) er prioritert for utredning, og omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. E6 sør er så langt planlagt med 6 tunneler, 18 bruer og 9 trafikkmaskiner.

Sist oppdatert: juni 19, 2017