Veiprosjektene

Nye Veier AS skal bygge atten veistrekninger fordelt på fire utbyggingsområder. Veiporteføljen ble offisielt overtatt fra Statens Vegvesen den 01.01.2016.

Det arbeides fortløpende med å klargjøre veiprosjektene for publisering på våre nettsider. De prioriterte strekningene, E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og E6 Trøndelag, vil bli publisert med detaljert prosjektinformasjon først. Les mer om prioriteringen her.

Trykk her for å se Nye Veiers Youtube-kanal for nye videoer fra veistrekningene.

Trykk her for å se kunngjorte konkurranser (Ongoing public tenders)

E6 Trøndelag

E6 Mjøsregionen

E18 Langangen – Grimstad

E39 Kristiansand – Sandnes

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest og E6 Trøndelag i første fase frem til 2019/2020.

NyeVeier-Kart_vORIGINAL_150dpi

Publiserte veiprosjektsider

E18 Langangen-Grimstad

Etter gjennomført anbudskonkurranse har NyeVeier tildelt Rambøll Norge AS i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for veistrekningen. Planarbeidet har startet opp og skal ferdigstilles for første gangs behandling innen neste sommer. Veistrekningen er på ca 18 kilometer. I planen inngår ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru og 6 tunneler på tilsammen ca 9 km. I samarbeid med berørte kommuner ønsker NyeVeier å gjennomføre en rask og god planprosess.

e18langanngenrugtvedt

Det har vært stor interesse for totalentreprisen for strekningen E18 Rugtvedt – Dørdal. Kvalifikasjon om bygging av E18 Rugtvedt-Dørdal fikk ti interessenter. Av disse er fire pre-kvalifisert til å gi tilbud; Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS sammen med AF Gruppen Norge AS, NCC Norge AS og Acciona Infraestructuras S.A. NyeVeier har lyst ut sin første kontrakt i forbindelse med denne utbyggingen. Den gjelder forberedende arbeider og omfatter fjerning av alle trær og busker inkludert flising av hogstavfall, samt bygging av adkomstveger og skogsbilveger for å få tilkomst til utbyggingsområdet. NyeVeier tar sikte på oppstart i slutten av oktober 2016 og arbeidene vil pågå frem mot påske 2017. I løpet av denne tiden blir det klart hvilken totalentreprenør som får oppdraget med å gjennomføre veiprosjektet med bygging av ny 4-felts motorvei. De forberedende arbeidene sikrer rask og effektiv oppstart når totalentreprenøren er på plass.

e18rugtvedtdordal

Nye Veier AS bygger 23km ny 4 felts E18 med fartsgrense 110 km/t + 14km fylkesvei på veistrekningen E18 Tvedestrand-Arendal.

Anleggsarbeidet som en totalentreprise for hele strekningen starter i 2017, og hele strekningen er forventet åpnet i 2019.

20160512-E18_Tvedestrand-Arendal_N250-Oversiktskart

E39 Kristiansand-Sandnes

Nye Veier har gjennomført reguleringsplanarbeid på strekningen E39 Kristiansand vest- Mandal øst. Reguleringsplanen er utarbeidet på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for aktuell strekning. De involverte kommunene på utbyggingsstrekket; Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal sluttbehandlet detaljreguleringsplan i juni 2017. Her kan du lese mer om prosjektet.

e39breimyrdolebru
Sist oppdatert: oktober 19, 2017