Nye Veier bygger ny E6 fra Kolomoen til Moelv i Hedmark. Veistrekningen er 43 km og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Anleggsarbeidet starter i 2017. Hele strekningen skal åpnes i 2020.

Fremdrift

 • 2017 – valg av entreprenør og anleggsstart
 • 2019 – delåpning Kolomoen – Kåterud (12 km) høsten 2019
 • 2020 – delåpning Kåterud – Arnkvern (7 km) sommeren 2020
 • 2020 – delåpning Arnkvern – Brumunddal (12 km) i 2020
 • 2020 – åpning av hele strekningen (totalt 43 km) frem til Moelv i desember 2020

Fakta

 • 43 km
 • Firefelts motorvei
 • Fartsgrense 110 km/t
 • Redusert reisetid med minimum ni minutter (basert på økt hastighet fra 80 til 110 km/t)
 • 13000 – 18000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT) – mest mellom Hamar og Brumunddal
 • 11 toplankryss
 • 14 bruer på selve motorveien
 • 17 overgangsbruer
 • 33 kulverter
 • 80 konstruksjoner
 • 1 tunnel
 • 1 km med ny firefelts riksvei over Midtstranda
 • 40 km med lokalvei
 • 10 km gang/sykkelvei
 • Støytiltak ferdig innen et år etter at vegen er tatt i bruk – 1300 boliger er kartlagt som støyutsatt

E6 KOLOMOEN – ARNKVERN
Delstrekningen Kolomoen – Kåterud (12 km) åpner høsten 2019. Kåterud – Arnkvern (7 km) åpner sommeren 2020. Strekningen går gjennom kommunene Stange og Hamar i Hedmark fylke.

Utbyggingen utføres av Hæhre Entreprenør AS. Totalentreprisen for Kolomoen – Arnkvern omfatter også bygging av 4,3 km riks- og fylkesvei, 2,1 km kommunal vei og 3,1 km med gang- og sykkelveg. Hæhre har en egen nabokontakt/varslingstelefon (40 55 15 06) for henvendelser fra publikum om pågående anleggsarbeider.

I september 2017 starter anleggsarbeidene. I et så stort prosjekt tar det noe tid med sikring og kartlegging før anleggsmaskinene starter. Det pågår nå blant annet landmåling, registrering, kabelpåvisning og prøvetaking flere steder.

Kommunestyret i Stange vedtok den 24. oktober 2012 reguleringsplanen for E6 Kolomoen – Kåterud. Reguleringsplan for den delen av E6 Kåterud – Arnkvern som ligger i Stange kommune ble vedtatt i kommunestyret 18. februar 2016.

Kommunestyret i Hamar vedtok i februar 2016 reguleringsplanen for E6 Kåterud – Arnkvern. Reguleringsplanen bygger på kommunedelplanen som ble vedtatt av Miljøverndepartementet i april 2013. Relatert til utbyggingen vedtok Kongen i statsråd i januar 2016 å endre grensene for Åkervika naturreservat. Reguleringsplanene er tilgjengelige på vegvesen.no.

E6 ARNKVERN – MOELV

Delstrekningen Arnkvern – Moelv skal ferdigstilles i 2020. Strekningen er 24 km. Strekningen går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke.

Kommunestyret i Ringsaker har vedtatt tre reguleringsplaner for E6 Arnkvern – Moelv. Reguleringsplanene er tilgjengelig på vegvesen.no

Åkersvika naturreservat

Nye E6 skal bygges gjennom Åkersvika naturreservat. Det er viktig for Nye Veier å være tydelige overfor entreprenørene om at dette er et sårbart område med høy verneverdi. Vi stiller derfor mange krav til entreprenørene for hvordan oppdraget gjennom Åkersvika skal løses. Nye Veier har en egen miljørådgiver som følger opp arbeidene i Åkersvika.

I anleggsperioden skal dyrelivet forstyrres minst mulig. Uønskede arter skal ikke spres og vannmiljøet skal beskyttes. Det skal ikke være støyende anleggsvirksomhet i de viktigste hekke- og rasteperiodene.

Arealene som den nye veien krever skal erstattes. Det betyr at deler av det som i dag er naturreservat blir omgjort til motorvei, mens deler av dagens veianlegg blir tilbakeført til naturen med nye dammer og vegetasjon. Hogging av skog og nye gjerder skal legge tilrette for beiting av nye områder. Dette er viktig for skjøtselen av våtmarksområdene. Vi bygger også nye turstier. Etter at nye E6 er ferdig blir naturreservatet større enn det er i dag.

Vannet i Åkersvika skal passere under nye E6 på nye steder. Vi åpner nye løp og får en mer naturlig deltadynamikk og bedre kvalitet på våtmarksområdene. I dag er det få barrierer om det skulle oppstå et større utslipp langs Åkersvika. Med den nye veien får vi på plass et robust system for å hindre forurensning fra veien og stoppe et eventuelt akuttutslipp ved ulykke.

Det kommer til å se dramatisk ut når anleggsmaskinene starter opp, men arbeidet er godt gjennomtenkt og grundig planlagt for å gjøre minst mulig skade. Nye Veier skal følge entreprenørenes arbeid tett og dokumentere at arbeidene gjennom Åkersvika skjer på en god måte.

Fylkesmannen i Hedmark har gitt dispensasjon for midlertidige inngrep i Åkersvika naturreservat i forbindelse med byggingen av nye E6.

Forberedende arbeider

Planleggingen av veistrekningen ble frem til 2016 gjennomført av Statens Vegvesen i samarbeid med kommunene Stange, Hamar og Ringsaker. Dokumentasjon fra planprosessen er tilgjengelig på vegvesen.no. Nye Veier tok over prosjektet 31. oktober 2016 og vi arbeider nå med kvalitetssikring og optimalisering av utbyggingsprosjektet.

Sist oppdatert: desember 8, 2017